Onsdag 9. februar har kommunestyret mulighet til å sette en endelig sluttstrek for sagaen om Stavern skole. Kommunestyret kan sikre at kommunen får redusert sine driftskostnader, sørge for like opplæringsmuligheter for alle barn (universell utforming), øke idrettshall-kapasitet i hele kommunen, samt sørge for frisk luft i alle klasserommene til Staverns barn.

Dette er kun mulig ved å flytte Stavern skole opp til Brunla i et nybygg.

Vi i Stavern Vel håper at kommunestyret på sitt møte onsdag støtter kommunedirektørens forslag og umiddelbart setter i gang prosjektet med å bygge en ny barneskole, en ny gymsal og en ny kunst- og håndverk fløy på Brunla. For oss er det helt klart at et nytt skolebygg på Brunla er best økonomisk, og noe som vil gagne alle barn i Stavern, uavhengig av hvilken barneskole de går på.

Den samme konklusjonen kom FAU og SU ved Stavern skole til i 2017. Lærerne medvirket til utforming av den nye skolen på Brunla i forrige runde, og det ble lagt ned flerfoldige timer med innsats fra lærerne, og kroner fra administrasjonen. Vi var så nære, og i en periode var optimismen tilbake. Vi håper at kommunestyret kan hjelpe oss på riktig kurs igjen.

Fakta og vurderinger

Vi har gjort en grundig jobb på å få frem fakta i denne saken. Vurderingene våre baserer seg på nettopp dette grunnlaget. Vi har i likhet med kommunedirektøren utelukket to plasseringer som har vært utredet. Fredtun grunnet plass, og Kaken grunnet plass og behov for relokalisering av dagens kunstgressbane. Dette ville ødelagt et godt fungerende område for Stag.

De 50 millionene som har vært budsjettert til delvis rehabilitering gir ikke rom for Enøktiltak, og vil dermed ikke sikre frisk luft i alle klasserom. Det vil heller ikke gi reduserte driftskostnader av betydning. Vi ser derfor på dette som et utilfredsstillende alternativ.

Dermed er det to alternativer som står igjen: nybygg på Brunla eller full rehabilitering av Stavern skole. Under følger noen av vurderingene vi har gjort rundt disse alternativene.

Læringsarealer med gymsal og svømmehall: Rehabilitering av Stavern skole: Dagens skole gir klare begrensninger på læringsarealer, grupperom og en-til-en-rom for differensiert undervisning. En rehabilitering endrer ikke dette. Plassering av gymsal krever mye tid til forflytning av barna. Dersom man på sikt skal benytte Stavernhallen eller ny flerbrukshall på Brunla vil det kreve ytterligere tid for å forflytte elever helt ned til første klasse – tid som skulle vært brukt til undervisning.

Nybygg: En ny skole vil kunne ivareta dette i tråd med krav i opplæringsloven. Barneskolen vil samtidig kunne ta i bruk en splitter ny flerbrukshall.

Svømmeopplæring fra 3.klasse vil være enklere og mindre tidkrevende å gjennomføre ved lokasjon av barneskole på Brunla. Flerbrukshallen vil også dekke et etterlengtet behov for mer hallkapasitet for Stag og idrettsklubber rundt om i hele kommunen.

Elever med spesielle behov

Rehabilitering: Nye skoler eller skoler som renoveres, skal være universelt utformet (etter Norsk Standard 110001 og TEK17). Dette vil si at bygninger og uteområder er utformet slik at de kan brukes av alle mennesker uavhengig av funksjonsnedsettelse. Dagens bygningskropp gir klare begrensninger med tanke på dette. Ved desentraliserte innganger og undervisning over flere etasjer vil det være krav til likestilt adkomst for alle elever. Ekstern gymsal slik man har i dag, og fortsatt vil ha, skaper utfordringer for de barna som har behov for ekstra tilrettelegging.

Nybygg: Behovene og lovverket vil hensyntas ved planlegging av en ny løsning.

Fleksibilitet for mulig utvidelse

Rehabilitering: Ved økt elevmasse vil dagens bygningskropp ha klare begrensninger med tanke på ombygging, grunnet bærekonstruksjon og de ulike nivåer og bygningskropper skolen består av.

Nybygg: Det har vært bekymringer knyttet til elevtall ved et nybygg. De som i dag har rett på å gå på Stavern skole skal også ha rett på det når en ny skole står klar på Brunla. Dette kan kommunen stadfeste via forskrifter. Ved planlegging av en ny skole vil man kunne ta høyde for behov for ekstra kapasitet per trinn, garderobe, med mer. Man kan også ta høyde for et eventuelt utbyggingsbehov til en to-parallell skole, dersom dette skulle bli aktuelt.

Uteområde

Rehabilitering: Ansees i dag som lite, men funksjonelt. En del trafikkstøy og medførende svevestøv. Lite uteareal (4400 kvm) og under dagens norm (8800 kvm) for en skole på 190 elever. Noe kan endres, skolegården må opprustes, men arealet blir ikke større.

Nybygg: Plassmangelen som er blitt problematisert er tilbakevist av kommunedirektøren, og uteareal er i tidligere saksdokumenter beregnet til 11 000 kvm, godt over normen på 8800 kvm.

Miljø

Vi anerkjenner og ser at det jevnt over er lavere totalt klimagassutslipp knyttet til rehabilitering enn nybygg. Dette forutsetter en vurdering av levetiden på det som står igjen. De tyngste bygningsdelene som grunn, fundamenter og bæresystem utgjør en veldig stor del av det totale klimagassutslippet for et bygg. Dersom dette står igjen ved et tomtesalg og gjenbrukes til ny aktivitet vil det kunne utgjøre en stor prosentvis andel av miljøregnskapet, og regnestykket vil bli snudd om.

Økonomi og bygge- og rehabiliteringsprosess

Kommuneadministrasjonen konkluderer med at ved å bygge nytt så vil livssykluskostnader være lavere enn ved å rehabilitere. Det vil si at ved å bruke litt mer penger på et nytt bygg nå så vil man bruke mindre på oppvarming og annet vedlikehold. Dette kommer de andre skolene i Larvik til gode.

Ved rehabilitering vil elevene måtte flyttes til brakker i byggeperioden, med alt det innebærer. Ved nybygg kan de bli der de er i dag og flytte rett inn i ny skole. Dette betyr uten tvil mye for små barn.

En skole for generasjoner fremover: Googler du «Stavern skole historie» kommer følgende opp først: «Stavern skole hadde sitt åpningsår i 1908. Skolen ble vedtatt nedlagt i 1989, men skolen blir fortsatt tatt i bruk den dag i dag. Kommunen jobber enda med å få godkjent planer om en ny Stavern skole.»

Stavern skole har tjent oss godt. Den har huset mange generasjoner i over 100 år. Nå er det opp til oss å løfte blikket 100 år frem i tid, og bygge en ny skole som kan huse kunnskap og utvikling, helse og fellesskap, og skape gode vekstvilkår for barna våre og for de kommende generasjoner!

Så la oss komme i gang og bygge ny Stavern skole på Brunla! Vi gleder oss!