Gå til sidens hovedinnhold

Er det en sykehjemsplass på toppen av omsorgstrappa?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Behovet for sykehjemsplasser er større enn antatt i kommunen vår. Alle trinnene i omsorgstrappa er gått når man trenger sykehjemsplass. Man starter med minimal hjelp på nederste trinn og for hver trinn økes tjenestene.

På utvalgsmøtet for helse, omsorg og mestring 27. januar i år deltok Bjørn Heine Strand, seniorforsker, PhD ved Aldring og helse/Folkehelseinstituttet. Han la fram resultatene fra forekomstundersøkelsen om demens i Norge og i Larvik. Det er første gang man har tall på dette i Norge.

I forekomstundersøkelsen kommer det fram at Larvik har flere eldre enn gjennomsnittet på landsbasis og dermed flere demente. Andelen demente i 2020 i Larvik var 2, 28 % (= 1078 personer).

I Larvik var ca. 359 personer av de 1078 personene på sykehjem i 2020. Ca. 80 % på av personene på sykehjem har demens. Totalt antall på sykehjem i Larvik i fjor var 449 personer.

Larvik kommune beregner en økning med 30 sykehjemsplasser i strategiplanperioden 2021–2025. Ved utgangen av 2024 tilsvarer det 452 sykehjemsplasser totalt i kommunen. 452 plasser ved utgangen av 2024 altså og i 2020 var 449 personer på sykehjem. Det tilsier en økning med kun 3 plasser fram til utgangen av 2024.

Plassene planlegges ved at man gjør om totalt 15 eksisterende omsorgsboliger fordelt på 2021 og 2022 ved Stavern sykehjem. I 2023 og 2024 skal totalt 15 plasser gjøres om ved Tjølling sykehjem. I tillegg planlegges et uvisst antall sykehjemsplasser til ferdigstillelse i 2024/25 i det planlagte Helsekvartalet.

Antallet demente personer med behov for sykehjemsplass i kommunen, vil øke fremover med 516 plasser i 2025, 614 plasser i 2030, 844 plasser i 2040 og 1008 i 2050. I 2050 anslås det at antall demente i kommunen vil være 2418 personer.

BedreLarvik har påpekt at beregningen på antall sykehjemsplasser ikke er holdbar før forekomstundersøkelsen forelå. Undersøkelsen underbygger behovet for sykehjemsplasser og det må tas på alvor.

Seniorforskeren på utvalgsmøtet tok utgangspunkt i kommunens eksisterende sykehjem og sa: Larvik må bygge flere sykehjem. Sykehjem altså. Ikke en plass her og der i det som skal bli Helsekvartalet eller fra omsorgsboliger gjort om til sykehjemsplasser. For kan virkelig de 30 planlagte plassene dekke behovet som denne undersøkelsen viser frem mot 2050? Altså totalt 1008 sykehjemsplasser til demente personer + 20 % plasser til andre personer i behov av heldøgnsomsorg.

Utregningene ovenfor viser at kommunen kun øker med 3 sykehjemsplasser fram til utgangen av 2024. Så når 2025 står for døren trenger vi 516 plasser kun til demente. Da mangler vi altså 157 plasser + 20 %.

Allerede i dag vet man at både Presteløkka rehabiliteringssenter og Larvik helsehus har personer som oppholder plasser på avdelinger som er tiltenkt blant annet rehabilitering og korttid, fordi de ikke har fått sykehjemsplass.

Nå har vi tallene og regnestykket går ikke opp. Det koster å bygge sykehjem og det er ikke gjort over natta. Til tross for det, så kan ikke kommunen risikere at det ikke er plasser til kommunens innbyggere når hver av disse har gått trinnene i omsorgstrappa og står på toppen og skuer etter døgnkontinuerlig omsorg.

BedreLarvik ønsker ikke at innbyggerne i kommunen må skue etter sykehjemsplasser i fremtiden, men at plassene er der når de trengs. Av den grunn skal jeg på vegne av BedreLarvik fremme denne problemstillingen som en sak i det neste utvalgsmøtet for helse, omsorg og mestring.

Kommentarer til denne saken