Ifølge dagens lovverk er det å ha sex med noen som ikke vil, eller noen som sier nei, ikke definert som voldtekt. På politiet sin hjemmeside beskriver de voldtekt slik: «Det er ikke lov å tvinge seg til sex. Det er heller ikke lov å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst».

Den norske straffeloven stiller krav om at vold, trusler eller bevisstløshet må dokumenteres før et overgrep kan etterforskes og påtales som voldtekt. Mangel på samtykke til seksuell omgang er i seg selv ikke nok. Med andre ord er det ikke tilstrekkelig at man ikke vil.

Dette viser helt tydelig at loven har mangler, og at et enkelt nei ikke er nok.

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Det er skambelagt og rammer mennesker i alle aldre uavhengig av legning og kjønn. En av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Voldtekt og seksuelle overgrep er alvorlig fordi det er et angrep på enkeltmenneskets rettigheter og grunnleggende frihet til egen kropp.

Vi er inne i det åttende året med en Høyre-ledet regjering, og Norge er ikke lenger verdens mest likestilte land. Istedenfor å gå fremst i kampen for å sikre kvinners rettigheter valgte Høyre, Frp, KrF, Venstre og Senterpartiet å være historiske ved å innskrenke abortloven og foreslå reservasjonsrett som tar fra kvinner makt over egen kropp.

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er mange steder i verden under angrep, og abort blir forbudt, også ved voldtekt. Når andre tier kan ikke Norge samtykke, vi må føre en feministisk utenrikspolitikk som sikrer trygg abort og god kunnskap rundt kvinners reproduktive rettigheter over hele verden.

Norge har også en menneskerettslig forpliktelse til å forebygge, beskytte mot og etterforske voldtekt gjennom tilslutning til flere internasjonale konvensjoner. Flere av FNs komiteer herunder Kvinnekomitén, Menneskerettighetskomité og Komité mot tortur har kritisert Norges lovgivning fordi systemet vi har i dag ikke klarer å beskytte kvinner fra voldtekt og overgrep.

Kampen mot voldtekt må gis en tydelig og langsiktig politisk prioritering!

Faktum er at flesteparten av voldtektsofrene er under 18 år når voldtekten skjer. Derfor må vi prioritere å styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. I tillegg må vi øke informasjon om volds- og overgrepsmottakene, og ansette flere psykologer og jurister på mottakssentrene, slik at de som har vært utsatt for voldtekt og overgrep får den bistanden de har rett på.

Disse løsningene har noe til felles. De krever en Arbeiderparti-ledet regjering som tar kvinners rettigheter på alvor. En regjering som sørger for en ny lovgivning, som er villig til å styrke seksualundervisningen for barn og unge, og samtidig sørger for at politi- og justissektoren får den nødvendige kapasiteten og kompetansen de trenger for å kunne sikre en effektiv strafferettslig forfølgelse av voldtekt.

Å innføre en samtykkelov fjerner ikke problemet med ufrivillig sex, men det styrker ofrenes rettigheter.

Ufrivillig sex er voldtekt. Det må lovgivningen gjenspeile. Seksuelle handlinger skal alltid være frivillig. Det er på tide å tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse slik at voldtekt defineres som ufrivillig seksuell omgang, også kalt en samtykkelov.