For få år siden ble det lansert en eldrereform med navnet: LEVE – hele livet. En videre utvikling ble gjort i våres da Eldreombudet og prosjektet: Et aldersvennlig Norge, ble lansert. Begge er lokalisert med et senter i Ålesund. Tenkt som et sterkt senter, for å gi veiledning og skape inspirasjon til steder og miljø, rundt om i landet.

1. november ble alle Eldrerådene i Norge invitert til en stor konferanse på Gardermoen, hvor refleksjon over og tiltak for et aldersvennlig Norge sto i fokus. Ragnar Jensen og Nils Melau deltok fra Larvik Eldreråd.

65 + blir en stadig større gruppe i samfunnet. Samlet er det nå 1 million personer i Norge som får alderspensjon. De eldre utgjør en ressurs, en kraft, og spørsmålet blir hvordan kan samfunnet få nytte av eldregruppa, og motsatt, de eldre få nytte av samfunnet?

Denne gruppa er ikke ensartet, de påvirker samfunnsutviklingen, både som enkeltmennesker og som gruppe. Mange har god helse, en reserve av kunnskap og erfaring, kan disponere tid og har overskudd til å delta i samfunnet på forskjellige måter. Kort sagt: «Flere år – flere muligheter».

Gevinstene ved et aldersvennlig samfunn er store, om det legges til rette for at eldre kan delta aktivt med sin bakgrunn inn i oppgaver og tiltak som passer i sammenhengen. Flere eldre betyr også et økende press på kommunenes omsorgstjenester. En hjelper blir å kunne bo så lenge som mulig i sitt eget nærmiljø, eventuelt med noe tilrettelegging i hverdagslivet. Sviktende helse, jobb og gjøremål som blir borte, venner og familie som faller fra skaper utfordringer for den enkelte. Ensomhet og isolasjon kan lett bli situasjonen.

Sosiale møteplasser blir da særs viktig. Pensjonistforeninger, eldresenter, mulighet for å delta i en sammenheng med tidligere og nye bekjentskaper er gode kontaktmidler. I denne sammenheng er kollektivtransport viktig for å delta i et fellesskap. Her kan kommunen i samarbeid med frivillige gjøre mye.

Hva er det som gjør bygda levende og bærekraftig? var et spørsmålet på konferansen. Nærbutikken ble framholdt som en nøkkelinstitusjon på mange småsteder og bydeler. Varer og tjenester kan der formidles, men også være en viktig møteplass og et nav i lokalsamfunnet. Kommunen kan bidra til å sikre nærbutikken og samtidig bistå med tjenester.

I boka: «Kroppen for voksne», utgitt denne høsten av Trond-Viggo Torgersen gir han dette svaret på å holde seg sunn og frisk, og motvirke de negative sidene ved alderdommen. « Han advarer mot snus og røyk, mot overvekt og det å lagre tunge tanker før natten kommer. Tren mer, drikk mindre, rens hjernen for grums. Vær forsiktig med inntaket av fredagstaco».

Forskere på alderdommen setter opp «fem om dagen»: Gode relasjoner betyr mye helse, levealder og hverdagslykken. Vær fysisk aktiv. Lær nye ting og vær nysgjerrig. Vær oppmerksomt til stede, hva skjer rundt deg og i deg? Gi og gjør gode gjerninger til mennesker som trenger litt hjelp». Et aldersvennlig samfunn er aktivt og inkluderende og fremmer aktiv aldring.

Mange eldre er spente på hva og hvordan budsjettet i kommunen blir. Vi er takknemlig for helsehjelpen, helsehuset, alle sykehjemsplassene, hjemmetjenesten, tilrettelegging av boforhold, at det skal bygges videre ut, mulighetene for å komme sammen til gode og berikende opplevelser.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av fagfelt og sektorer. Skal det lykkes må det skapes gode nærmiljø for eldre og yngre, som inkluderer og engasjerer, der mennesker møtes. Et aldersvennlig samfunn er programord også for Larvik.