Vestfold og Telemark er et godt sted å bo. Vi har vakker natur fra sjø til skog til fjell – et yndet område for de som vil oppleve natur og kultur – og for filmproduksjon. Vi har landets beste matjord, store arealer med skog, godt med vannkraft og mineralressurser. Regionen er nest størst i landet på industri. Vi har en stor næringsmiddelindustri. Gjennom presisjonsteknologi kan klimagassutslippet fra produksjon og videreforedling reduseres. Tømmer er en betydelig ressurs i regionen som er viktig for framtidig grønn næringsutvikling. Etterspørselen etter tømmer vil antakelig øke fremover, da tre vil kunne erstatte en rekke produkter som i dag er oljebasert. I bergverksindustrien er det store muligheter med spennende funn på blant annet Fensfeltet i Nome. Det er et stort potensiale for marine næringer.

Vestfold og Telemark har et innovativt næringsliv med tette koblinger mellom industrien og forskningsmiljøer. Regionen vår er blant landets beste på forskning og utvikling (FoU). Hovedtyngden av FoU blir utført i prosessindustri, petroleumsvirksomhet, maritim sektor og helsesektoren. Det grønne skiftet krever økt innovasjonstakt i næringslivet og offentlig virksomhet. Vi har et uforløst verdiskapingspotensial innen miljøvennlig energi. Det er muligheter for å utvikle arbeidsplasser og eksportinntekter i grønne elektriske verdikjeder. Et prosjekt i regi av NHO peker ut fornybar energi, hav-vind, hydrogen, batterier, maritim sektor og kraftsystemer/lading på veier som svært aktuelle.

Vestfold og Telemark er rett og slett mulighetenes fylke.

Men ikke alle tar del i denne gleden. Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten landet. Mange står utenfor. Alt for mange har ikke en jobb å gå til. Mange har ikke rett kompetanse. 20 % av elevene våre fullfører ikke og består ikke videregående skole. En del av disse dropper ut fordi de ikke har lærlingplass. 8 % av unge mellom 16 og 25 er hverken i utdanning eller jobb. 30 prosent av de helt arbeidsledige er under 30 år. Antall unge uføre øker. Spesielt mange unge menn uten videregående skole står utenfor arbeidslivet. Det bekymrer.

Vi har rett og slett ikke råd til at så mange mennesker står utenfor arbeidslivet. For den enkelte betyr det å ha en jobb å gå til den gode følelsen av å bidra, være inkludert i et fellesskap og livsmestring. Samtidig vet vi at næringslivet vårt sårt trenger kompetent arbeidskraft.

Senterpartiet mener fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør. Vi må få flere folk i jobb, vi må legge til rett for å utdanne folk med rett kompetanse og vi må bidra til å utvikle fremtidens arbeidsplasser. I mine øyne er dette fylkeskommunens viktigste oppgave: å koordinere dette arbeidet.

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring må svare opp arbeidslivets behov. Samtidig er Senterpartiet opptatt av å ha et godt skoletilbud i hele fylket – nær folk og hvor nye arbeidsplasser skal skapes. Vi trenger flere fagarbeidere. Vi trenger flere som studerer realfag. Med god veiledning skal flere oppleve at de tar et godt karrierevalg. Dagens arbeidsliv endres og utvikles stadig. Vi er derfor avhengig av arbeidstakere som er villig til å tilegne seg ny kunnskap. Dette bør skje gjennom fleksible og modulbaserte utdanningstilbud både gjennom videregående skole, fagskole og universitet.

Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden. Sammen må vi lage de gode arenaene for kompetanseheving og livslang læring. Sammen må vi utvikle de fleksible løsningene for å få med oss flest mulig av de som står utenfor. Sammen må vi pushe på hverandre, utfordre, tenke nye tanker. Sammen skal vi utvikle Vestfold og Telemark til et godt sted – ikke bare for folk flest, men for alle.