Mennesker dør som følge av ekstrem nedbør og flom i Tyskland og Belgia. I USA og i Sibir herjer store skogbranner. Klimaendringene blir synligere for hvert år. Til høsten skal vi velge nytt Storting som kan bli historisk ved at det er det siste Stortinget som har mulighet til å vedta nødvendige klimatiltak før det kun vil handle om brannslukking.

I 2006 kom den såkalte Stern-rapporten, et arbeid leder av den britiske økonomen Nicholas Stern på oppdrag fra den britiske statsministeren Gordon Brown. Rapporten beskriver økonomiske scenarier for følge av global oppvarming. Rapporten var det største og mest pålitelige arbeidet som til da var gjort for å tallfeste kostnadene ved global oppvarming. Konklusjonen var at det var uendelig mye billigere å iverksette politiske tiltak for å hindre oppvarming, enn å tilpasse seg de endringene som oppvarminga ville føre til. Hvis man hadde igangsatt tilstrekkelige tiltak for å hindre oppvarming anslo Stern-kommisjonen at det ville koste ca 1% av verdens brutto nasjonalbudsjett i året. Å ikke sette i gang tiltak vil innebære kostnader på mellom 5 og 20%.

En del av oss skrev innlegg i avisa og viste til denne rapporten i 2006. Men vi ble ikke hørt. I dag kan vi konkludere med at det i liten grad er blitt satt inn tilstrekkelige tiltak. Det betyr at kostnadene som følge av klimaendringene blir vesentlige høyere enn de trenge å være. Nå må vi både sette inn tiltak for å redusere utslippene, samtidig som vi må tilpasse oss til at det er for seint å hindre enn viss temperaturøkning. Dette ser vi for eksempel i Tyskland hvor jernbaneselskapet Deutsche Bahn sier at de aldri – inkludert annen verdenskrig – har opplevd en så sterk ødeleggelse av jernbaneinfrastrukturen på så kort tid. Kostnadene til gjenoppbygging vil bli enorme. Når det gjaldt ødeleggelsen under krigen, så håpet man i etterkrigstidas gjenoppbygging at slike ødeleggelser aldri ville komme igjen. Når det gjelder ødeleggelsene som følge av klimaendringene vet vi at de gjenta seg, oftere og oftere – helt uforutsett.

Norge har satt et mål om reduksjon i klimagassutslipp på linje med europeiske land. I Tyskland reiste en gruppe ungdommer en sak om dette for Grunnlovsdomstolen som slo fast at en halvering av klimagassutslippene de neste 9 år, vil innebære at uakseptable kostnader og ulemper vil bli overført til kommende generasjoner. Grunnlovsdomstolen sa altså at regjeringa måtte skjerpe klimamålene sine for at ungdom skulle ha den samme rett til å leve gode liv i framtida, som dagens innbyggere i Tyskland. I Australia fikk en annen gruppe ungdommer rettens medhold i at det ikke kan gis tillatelse til ny kullgruvedrift om det ikke kan forsvares innenfor verdens karbonbudsjett. Retten slo fast at utslippene fra forbrenning av kull, var et australsk ansvar når kullet kom fra Australia, uavhengig av hvor i verden kullet ble forbrent. En slik tankegang har ennå ikke nådd Norge der norsk olje- og gassproduksjon kun tar hensyn til utslippene under produksjon – ikke når olje og gassen blir forbrent. Norges bidrag til klimaendringer som følge av brenning av oljen og gasser vi utvinner er ti ganger så store som norske utslipp av CO2 i 2019. Det internasjonale energibyrået lanserte nylig en rapport der man gjorde klart at det ikke er forenlig med 1,5-grads-målet å leite etter nye oljefelt. Denne konklusjonen ble avvist av partier som Høyre, Ap og FrP.

For noen dager siden kom en rapport der klimakonsekvensene av statlige korona-tiltak ble vurdert. Norge kommer på sisteplass i Europa, globalt kommer vi bak land som Brasil, India og USA. Hovedårsaken ligger i den store skattepakka som stortingsflertallet ga til oljeindustrien. Men også manglende klimakrav i støttepakker til flyindustrien virker negativt for Norge.

I boka «Kloden brenner» som kom i vår, lanserer Heikki Holmås begrepet «klimabadekaret». Atmosfæren er som et badekar. På samme måte som vannet som tappes oppi et badekar blir værende der, gir CO2-en som havner i atmosfæren høyere CO2-nivå i flere hundre år, skriver Holmås. Er det for fullt i badekaret, renner det over. Litt vann på gulvet kan vi takle, men blir det for mye blir problemene virkelig store. Hvor fort badekaret blir fullt, er avhengig av hvor åpen vannkrana er. Nå er det ikke lenger snakk om bare å redusere farta i påfylling av badekaret. Det er i ferd med å fylles. Det betyr at vi ikke lenger bare kan dempe farta i påfyllinga, men vi må stoppe krana og se etter måter å fjerne CO2 fra atomsfæren på. Vi kan ikke lenger snakke om et lavutslippssamfunn der påfyllinga går saktere, men om et nullutslippssamfunn, eller et samfunn der vi fjerner CO2. I Parisavtalen ble verdens land enige om å prøve å hindre temperaturøkning over 1,5 grad. Vi har allerede nådd over en grads økning. Da Parisavtalen ble inngått trodde man at man hadde tid fram til 2050 for å stoppe alle utslipp. Men siden kranene har fortsatt å renne i alt for stort tempo, er det mer realistisk at vi må stoppe alle utslipp mellom 2030 og 2040. Forskjellen mellom 1,5 grads global oppvarming og 2 grader, kan innebære at sommertemperaturen i deler av Europa går fra 40 til 50 grader. Det vil gjøre store deler av vårt kontinent ubeboelig.

Hvordan kan vi hindre klimaøkningen? Er vi dømt til å mislykkes? Nei, vi er ikke det. Men vi har dårlig tid. Det finnes tekniske løsninger som kan gi store bidrag. Det er allerede i dag mulig å trekke CO2 ut av lufta og lagre den i borehull under havoverflaten. Men det er veldig mye dyrere enn å erstatte dagens bruk av olje med elektrisitet fra vann, sol og vind. Vi har sett store innovasjoner med overgang til elbiler og elektriske ferjer. Næringslivet er klare. Det største hinderet er de politiske lederne. De har på mange måter umyndiggjort innbyggerne ved at lederne har påtatt seg ansvaret for klimatiltak, samtidig som de skyver tiltakene foran seg i redsel for at drastiske tiltak vil provosere velgerne som de er avhengige av.

Det Stortinget som vi skal velge til høsten vil bli historisk på den måten at de kanskje er det siste Stortinget som har muligheten til å sette i gang de nødvendige tiltakene, eller fortsette å skyve kostnader, besvær og ulemper over på kommende generasjoner. Vi trenger politikere som setter klare mål og som involverer næringsliv, fagbevegelse og sivilsamfunn i å utforme tiltakene for å nå målene. Høyre og AP med samarbeidspartiene FrP og Senterpartiet har vært tydelige bremseklosser i klimaarbeidet. Vi har ikke råd til at disse partiene skal få dominere klimapolitikken også de neste 4 åra.