Helga sto i politikkens tegn med deltakelse på Høyres fylkesårsmøte lørdag og søndag. Årsmøter er jo ofte litt rituelle og fylt med saker som alle foreninger må ha orden på som årsrapporter og regnskap og sånt. Men det er også plass til politikkutforming gjennom vedtakelse av politiske program og resolusjoner. Resolusjonene sendes inn til partiet sentralt og bidrar til å utvikle nasjonal politikk på viktige områder.

Spesielt en resolusjon var viktig og riktig og få vedtatt, nemlig hvordan barnehageopptaket er organisert i kommunene. En barnehageplass er ikke bare en rett til å levere barnet til et pedagogisk dagtilbud, men også nøkkelen til foreldrenes deltakelse i arbeidslivet og barnas inngangsbillett til det sosiale fellesskapet der de bor. Vi har et godt barnehagetilbud i Norge, men måten opptaket er organisert på gjør at en del familier får store utfordringer med å få hverdagen til å gå opp. Dette er en utfordring som påvirker så mange, inkludert meg selv. Som firebarnsmor med barn som alle er født i desember og januar (ja jeg vet – veldig dårlig planlagt) og flytting til tre ulike kommuner med barn i barnehagealder, så har dette vært en stor utfordring.

Mange av barna får sine aller første og aller beste venner i barnehagen, og følger dem gjennom hele barnehagen og hele skoleløpet. Dagens barnehagelov er innrettet slik at desemberbarna er de eneste barna som ikke har rett til å begynne i barnehagen sammen med resten av kullet de senere skal gå i klasse med. Det holder foreldre utenfor arbeidslivet, barna utenfor det sosiale fellesskapet og gir familier over hele landet logistikkmessig hodepine. Høyre vil endre barnehageloven, slik at opptaksperiodene blir mer fleksible innfor rammer som kommunene selv finner formålstjenlig. Selv om man løser utfordringen med desemberbarna, er det i dag stor forskjell på hvor lenge familier må vente på barnehageplass, avhengig av når på året barna er født. På sikt vil Høyre gjøre grep som gjør at ventetiden reduseres.

Tilflytterbarn kan møte stengte barnehageporter, fordi hver eneste barnehageplass kommunen rår over allerede er tildelt. I dag har barn rett til plass i kommunen de bor i ved søknadsfristen, men mister barnehageplassen dersom foreldrene flytter på seg i løpet av barnehageåret. Det er beklagelig at det å ta en beslutning om å flytte etter at opptaksfristen i den nye kommunen er gått ut legger begrensninger på barnas og foreldrenes liv. Mangel på barnehageplasser kan gjør det mindre attraktivt å etablere seg i en ny kommune i en småbarnstilværelse. At foreldre går hjemme i uønsket ulønnet permisjon, taper både foreldrene og samfunnet på. Barn som har rettigheter til et meningsfullt, pedagogisk og sosialt tilbud i kommunen de flytter fra, bør også ha det i kommunen de flytter til. Høyre vil sørge for en større fleksibilitet for barnefamilier som flytter fra en kommune til en annen.

Disse utfordringene har både kostnadsmessige, kapasitetsmessige og lovmessige utfordringer som bør løses nasjonalt.

Høyre vil:

• Se på muligheten til at alle barn født i samme årskull får mulighet til barnehageplass i løpet av samme barnehageår.

• Ha som ambisjon at barn med rett til barnehageplass som flytter i løpet av barnehageåret beholder retten til barnehageplass også i kommunen de flytter til.

• Gi kommunene som ikke har tilstrekkelig kapasitet selv mulighet til å inngå midlertidige avtaler for å ta imot barn som flytter til kommunen etter opptaksfristen eller i løpet av barnehageåret, for inntil ett barnehageår av gangen. Disse avtalene kan for eksempel gjøres med private barnehager eller nabokommuner.

• Vurdere en ordning som gjør at alle familier som ønsker det får tilbud om barnehageplass innen barnet er fylt 16 måneder.