Skolens største begivenhet denne høsten er innføring av nye læreplaner, ikke håndvask, kohortinndelinger og smittevern. Vi lever fremdeles i en pandemi, men jeg tror at smittevern fremover blir en rutine, slik at vi igjen kan fokusere på det viktigste i skolen: god læring for alle.

En god skole skal utjevne sosiale forskjeller. Skolens rolle i samfunnet er helt avgjørende for å sikre at alle barn skal ha frihet og like muligheter til å lykkes i livet, uavhengig av hvor du bor eller kommer fra. For at skolen skal fungere etter hensikten må den alltid fornyes i tråd med et samfunn i endring. Vi får stadig mer kunnskap om elevers læring, og hva som er det beste for den enkelte elev. Da må selvfølgelig fornye skolen i tråd med den kunnskapen.

Nå skal skolene ønske nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår, sikre godt smittevern, og ta i bruk nye læreplaner. Elevene møter en skolehverdag med mye nytt innhold. Dette er noe vi har arbeidet med lenge, i tett samarbeid med skoleorganisasjonene. Jeg er derfor glad for at et samlet skole-Norge har stått fast ved at fagfornyelsen skal innføres som planlagt, selv om vi lever med en pandemi.

Målet med fagfornyelsen er økt læring og forståelse for elevene. De nye læreplanene er mindre omfangsrike og legger bedre til rette for dybdelæring. Skolen skal sørge for at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter, verdier og holdninger som er relevante og viktige for den enkelte og for samfunnet, både her og nå – og i framtiden.

Det nye læreplanverket skal bidra til at skolen får et verdiløft. Skolens verdigrunnlag skal prege både skolens praksis og det elevene lærer. Tre tverrfaglige tema har vi prioritert: folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

I tillegg skal vi legge mer vekt på bruk av kilder og kritisk tenkning. Læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være skapende, utforskende og kreative. Fagene blir mer praktiske, og på de laveste trinnene er leken vektlagt.

La meg understreke at vi fortsatt prioriterer og tydeliggjør de fem grunnleggende ferdighetene som ble innført med Kunnskapsløftet: lesing, skriving, regning, digitale- og muntlige ferdigheter.

Som kunnskapsminister er jeg overbevist om at de nye læreplanene vil gi bedre læring for norske skolebarn og at de blir gode verktøy for lærerne. Planene representerer utvilsomt en nødvendig og ønsket fornyelse av norsk skole.