Rådmannens kontor har kommet med et forslag om å omstrukturere skolesekretærstillingene i Larvik kommune. Dette mangler gehør hos de folkevalgte, som ønsker utredning og forklaring på hvilke positive konsekvenser en slik omstrukturering medfører. Samtlige av Larviks skoler som blir berørt av dette, har gjort sine egne analyser av en slik endring og reduksjon i stillingen til skolesekretærene uten å komme fram til noen positive konsekvenser.

Arbeidet til skolesekretæren er viktig for mange i skolehverdagen; alt fra den menneskelige kontakten, tryggheten for barna og selvfølgelig alle administrative oppgaver som skal løses.

Dette arbeidet forsvinner ikke, og spørsmålet blir hvem skal løse disse oppgavene? Hvilke fordeler og ulemper medfører en slik omstrukturering? Det fremtvinger seg et bredt ønske om svar på dette før en slik ny ordning eventuelt trer i kraft.

Forslaget minner om et kamuflerte sparetiltak, som går på bekostning av den kvaliteten som skolen skal levere. Skoletilbudet vil bli svekket, og en slik endring går utover kvaliteten på skolen.

Som engasjerte foreldre på ulike skoler i Larvik kommune, så protesterer vi mot en ordning som vil svekke skoletilbudet til barna våre. Etter en krevende situasjon for samfunnet vårt med stengte skoler på grunn av korona-krisen, så mener vi at dette heller ikke er tiden for å gjøre endringer i skoletilbudet på.

Fremover nå må satsing på skolen i form av ressurser og å ta vare på og videreutvikle alt det gode arbeidet som gjøres være prioritet nummer en. Skolesekretærene har en viktig rolle i elevenes skolehverdag med den gode organiseringen som er i dag. La den leve videre.