Jeg har vært i den privilegerte jobbsituasjon at jeg har reist rundt til mange steder i verden. Jeg har selv sett at retten til å stemme på det parti eller de politikere man vil, ikke er en selvfølge. Den beste måten å forsvare denne retten på, er å bruke den!

Ved dette valget stiller det mange flotte politikere, alle med hjerte for byen vår. Derfor vil det ikke skorte på politisk vilje i tiden framover. Det som derimot vil skille partier og politikere i tiden framover, er evnen. Det å skaffe seg handlingsrom både med ressurser og økonomi vil være avgjørende. Klarere prioriteringer og veivalg må gjøres. I dag lever Larvik kommune på en knivsegg økonomisk med rekordhøy lånegjeld og i 2018 gikk vi med 10 millioner kroner i driftsunderskudd. Tatt i betraktning de store utfordringer som ligger foran oss er ikke dette holdbart. Dette vil jeg og Høyre – når vi får mandat fra velgerne – adressere umiddelbart.

Innen Helse og Omsorg vil Høyre alltid sette brukerne først. Et afrikansk ordtak sier at det må en hel landsby til for å oppdra et barn. Når det gjelder helsetjenester i Larvik, så ønsker vi alle som vil bidra velkommen. Vi er opptatt av at helsetjenester skal forankres i offentlig sektor. Med de utfordringene vi står overfor i dag, ser vi imidlertid også nødvendigheten av å slippe andre til, dersom dette skulle vise seg å være gunstig for god velferd. «Hele landsbyen» skal få bidra.

Vi kan beklage oss over høy kommunegjeld, men noen av de flotte og moderne skolebygg vi har forteller at noen av pengene er brukt fornuftig. Vi ønsker en skole som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter slik at de kan realisere sine evner, drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Forebygging er viktig, og Høyre vil prioritere tidlig innsats i skole og barnehage, noe som er helt avgjørende for å bekjempe sosial ulikhet, utenforskap og mobbing. Vi trenger fortsatt et mangfoldig barnehagetilbud. De offentlige og private barnehagene skal spille på lag og gi et godt og variert tilbud til barna. I Larvik er det frivillige arbeidet innen idretten stort, og Høyre vil støtte opp om frivilligheten ved å sikre at vi har gode anlegg og gode muligheter for fysisk aktivitet knyttet til naturens egne fasiliteter. Høyre vil føre en politikk som gjør at alle uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn kan delta på idrettsarenaene.

Statistisk sentralbyrå la for kort tid siden fram prognoser for befolkningstilvekst i norske byer for perioden 2018–2040. Larvik anslås å få en befolkningstilvekst på skarve 2.000 innbyggere, som medfører at vi vil kun være 49.000 innbyggere i 2040. Dette er helt uholdbart og burde ta nattesøvnen fra enhver lokalpolitiker. For å motvirke dette trenger vi blant annet en ny og offensiv næringspolitikk med raskere og smidigere behandlingstid i alle ledd av kommunen vår. Vi må kort sagt komme tilbake igjen som Norges beste servicekommune med en offensiv politikk for by- og stedsutvikling kombinert med et bredt og levende kulturliv.

Larvik har over tid bygd seg opp til å bli en flott kulturkommune. Det arbeidet må vi fortsette og det er vi som bor i byen som må gjøre den jobben. Lokal dugnad og frivillighet tuftet på framtidstro og optimisme, der alle bidrar; innbyggere, kommune- politikere, kommuneadministrasjon og vårt lokale næringsliv! Veien til framskritt går gjennom innbyggerinvolvering og sterkere medborgerskap. Vi må skape arenaer for den kreative og framtidsrettede samtalen. Vi kan ikke lenger snakke i termer som vi og de, framover er det oss.

Høyre har vært en pådriver for å få den nye jernbanestasjonen i Kongegata. En slik stasjonsplassering åpner for to store vinduer av muligheter: Utvikling av sentrumsområdet rundt den nye stasjonen og planlegging av indre havn uten en jernbanestasjon. Her vil vi ta beslutninger som vil få betydning for generasjoner framover. Dette vil de nærmeste årene bli den store lokale samtalen der alle krefter må delta for å få et best mulig resultat. «Fjordbyvisjonen» ligger fast, men nå skal vi fra visjon til virkelighet.

Høyre tar klimaendringene på alvor, derfor vil det å sette et blå-grønt merke på denne byen være veldig viktig for oss. Det vil kreve nytenkning både i arealpolitikk, planlegging og hvordan kommunen utfører sine oppgaver.

En ting har jeg lært meg etter 35 år i næringslivet; hvis man ikke klarer å etablere team eller jobbe i team, så får man ikke til noen verdens ting. Vi kan ikke la partigrenser eller særinteresser stenge for de gode løsningene, og ord og begrep som posisjon og opposisjon bør lukes ut av lokalpolitikken.

Dessuten lærte jeg en ting som lokalpolitiker i Larvik på 80-tallet: Vett og forstand er sånn nogen lunde likt fordelt mellom alle politiske partier.

La oss ønske hverandre alle et godt valg!