På fravær slår Larvik de andre store i Vestfold: – Det er ingen tvil om at satsingen gir resultater

Best i Vestfold: Larvik er den kommunen med minst sykefravær i Vestfold. (Foran f.v.) Neela Stykket (6), Oscar Ask Gustavsen (5) og Jacob Vang Steinskaug (5). (Bak f.v.) Barnehageleder Line Engelstad, avdelingsleder Dyveke Nilsen, fagarbeider Marianne Rimstad, pedagog Lisa Therese Ødegaard Svendsen, NAV-rådgiver Jørn Skille og rådgiver for helse, miljø og sikkerhet i Larvik kommune, Guri Svenni.

Best i Vestfold: Larvik er den kommunen med minst sykefravær i Vestfold. (Foran f.v.) Neela Stykket (6), Oscar Ask Gustavsen (5) og Jacob Vang Steinskaug (5). (Bak f.v.) Barnehageleder Line Engelstad, avdelingsleder Dyveke Nilsen, fagarbeider Marianne Rimstad, pedagog Lisa Therese Ødegaard Svendsen, NAV-rådgiver Jørn Skille og rådgiver for helse, miljø og sikkerhet i Larvik kommune, Guri Svenni. Foto:

Av

De siste fraværstallene for Larvik kommune er i april rett under sju prosent. Det er lavest blant de store Vestfold-kommunene.

DEL

Avdelingen for Human Resources (HR) i Larvik kommune har det siste året jobbet systematisk for å få fraværstallene ned, blant annet gjennom å fremme nærværsarbeid. Nå ser de på statistikkene at det har hjulpet.

– Vi vet av forskning at det er svært mange med sykefravær som ved god oppfølging og tilrettelegging vil kunne komme helt eller delvis tilbake i ordinær jobb. Jobb er helsefremmende for de aller fleste av oss. Dette er et komplekst arbeid og vi må jobbe må flere arenaer samtidig, forklarer HMS-rådgiver Guri Svenni.

Forskningsstiftelsen Fafo er i gang med et forskningsprosjekt om sykefravær og arbeidsmiljø i norske kommuner. Hensikten med prosjektet er å få fram gode eksempler på innovativt arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet i kommunale virksomheter.

 Hovedkriteriet for å være med i studiet er lavt sykefravær, og Larvik er en av fire kommuner som skal delta i prosjektet.

– Vi er veldig fornøyde med at de ser på oss som et godt eksempel, fortelles det fra avdelingen.

Les også: Bøkebloggen beskriver kommuneansatt som korrupt: – De har overtrådt en etisk grense

Fafo undersøker to tjenesteområder i hver case-kommune og har allerede intervjuet både rådmann, kommunalsjefer, verneombud og andre relevante ledere. Kunnskapen prosjektet frembringer skal gi et grunnlag for videre satsing og utvikling av kommunenes HMS- og arbeidsmiljøarbeid, og for Kommunenes Sentralforbund i arbeid på området. 

I tett samarbeid med NAV Larvik og NAV arbeidslivssenter kommer jevnlige tiltak som samarbeidsmøter, kurs for ledere og individoppfølging av kommunale ansatte.

Flere tiltak iverksatt

I januar fikk i tillegg alle ansatte brev med informasjon om økt fokus på nærværsarbeid. Alle fastleger mottok også brev med oppfordring om å bli tydeligere på avklaringer rundt funksjonsnivå når de skriver sykmeldinger.

– Gjennom dette blir det enklere for oss som arbeidsgiver å tilrettelegge der det er nødvendig, fortsetter hun.

Informasjon til de sykmeldte er også i sterk fokus. De får god informasjon fra HR-avdeling og NAV om hva som er forventet, hvilke rutiner de må være klar over og hvem som er støttespillere og samarbeidspartnere. De lærer om medvirkningsplikten som ansatt og om hva dette innebærer.

– Det er ingen tvil om at denne satsingen på nærvær nå gir resultater. Vi har fått mange tilbakemeldinger både fra ledere og sykmeldte om at den tette oppfølgingen og nærværet fra arbeidsgiver bidrar til at veien tilbake til jobb blir kortere.

Les også: Lite nedbør truer elvene i Hagnesvassdraget

Oppfølging av ledere

NAV arbeidslivssenter har nå to rådgivere som bistår kommunen på systemnivå og med oppfølging av ledere. Videre har NAV Larvik tre veiledere som følger opp ansatte i samarbeid med lederne. Guri Svenni mener tett oppfølging av ledere også er et viktig bidrag.

– Ledere for sykmeldte får drøftet og vurdert arbeidet de gjør og får bistand der de trenger det. Der det er behov for dialogmøter avtales dette direkte, trenger de bistand fra bedriftshelsetjenesten bestilles dette direkte – det samme ved behov for arbeidsmiljøprosesser, sier hun.

Samarbeidspartner og rådgiver ved NAV arbeidslivssenter i Vestfold, Jørn Skille, mener nøkkelord er trivsel, mestring, god ledelse og oppfølging.

– Lite fravær har ofte en sammenheng med at folk har det bra, trives og har en indre motivasjon til å gå på jobb, forteller han.

Merker positiv påvirkning

I kommunal sektor er det blant annet innenfor helse, pleie og omsorg og barnehager som har det høyeste fraværet. Men for lederen i Fagerli Barnehage, Line Engelstad, er tallene meget positive.

– Flere som har vært fraværende har vært ganske fornøyd med oppfølgingen. Når fast ansatte har lavt fravær, blir også barna mer trygge, får mer tilknytning og nærvær, noe som igjen gjør foreldre mer sikre, forklarer hun til ØP.

– Når vi jobber systematisk inn mot en virksomhet er det viktig at alle avdelinger blir inkludert. Når det gjelder barnehagene blir alle barnehagene inkludert og fulgt opp, dette for ikke å stigmatisere noen. De aller fleste vil ha behov for bistand og oppfølging, og vi er veldig glade for at de som er involvert er takknemlige og tar det imot som den hjelpen dette er, legger Guri Svenni og Jørn Skille til.

– I bunn og grunn handler dette om at kommunen ønsker å levere gode tjenester, og forutsetningene for dette er at ansatte trives og opplever mestring, understreker Skille.

Les også: Derfor er det få brennmaneter i år 

Ser fremover

Så langt har metodikken og oppfølgingen vært vellykket. Videre skal kommunen fortsette å styrke ledere og spisse tiltakene utover høsten.

– Vi er helt avhengig av samarbeid mellom Larvik kommunes ledere, HR, NAV og Bedriftshelsetjeneste (BHT) for å få det til å arbeide til å flyte, og det er utrolig mye vi kan trekke ut av de erfaringene vi allerede har. Med disse erfaringene setter vi nye mål, avslutter Svenni.

Artikkeltags