Årets søkertall for høyere utdanning er klare, og tallene viser en bekymringsverdig nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene. Til tross for allerede innførte støtteordninger og særordninger, har søkertallene til lærerutdanningen stupt med 22 prosent. Dette viser at vi står overfor en utfordring som krever politiske grep. God undervisning er avgjørende for at elever skal lære og trives, og det er derfor viktig å ha kvalifiserte lærere i skolen.

Det er kanskje ikke så overraskende at færre søker seg til lærerutdanningene, for regjeringen
har dessverre gjort flere grep de siste årene for å gjøre utdanningen og yrket mindre
attraktivt. Når regjeringen nedprioriterer videreutdanning og legger ned
lærerspesialistordningen, har lærerne færre muligheter til å spesialisere seg og utvikle seg og det blir mindre attraktivt å bli værende i klasserommet. Det er allerede store utfordringer
med at mange som tar lærerutdanning søker seg til andre yrker etter få eller ingen år i skolen.

Venstre har foreslått og fått støtte for en rekke tiltak, inkludert en plan for å øke antall ansatte i skolen, spesielt fra yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig kompetanse. Dette vil avlaste lærerne og gi dem mer tid til å prioritere deres kjerneoppgaver. Venstre har også fått stortingsflertallet med på å inkludere mer praksis i lærerutdanningene og gi bedre oppfølging til nyutdannede lærere.

Dagens søkertall viser at disse tiltakene haster, så her må kunnskapsministeren følge opp!

Regjeringen overlater ansvaret til lærerne og kommunene uten å sette av nødvendige ressurser for ekstra støtte og oppfølging. Regjeringen kuttet i pengene som skulle gå til å ta igjen tapt læring i fjor og stanset lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd på altfor tynt grunnlag.

Lokalt i Larvik har Venstre arbeidet målrettet over flere år med å få miljøterapeuter inn i skolen, og skal fortsette med dette i årene som kommer. Lærere og assistenter gjør en solid jobb med de rammene som er tilgjengelige i dag, men det er et behov for mer satsing på det psykososiale hjelpeapparatet som skal være til stede for å skape trivsel og øke gjennomføringen.

Dersom vi ønsker flere lærere, må vi vise at vi bryr oss om dem. Dette handler også om barna våre og deres fremtidige muligheter. Det er viktig at vi fortsetter å satse på skolen og prioritere dette i våre budsjetter.

Det er på tide at andre partier nasjonalt og lokalt får øynene opp og ser at læreryrket fortjener bedre enn en stadig nedprioritering. Lærere har vært lønnstapere over tid, og det er viktig å anerkjenne deres innsats og verdien av deres arbeid. Ved å investere i lærernes kompetanse, trivsel og arbeidsforhold kan vi gjøre læreryrket mer attraktivt og sikre at flere velger og blir i denne viktige yrkesretningen.

Venstre kjempet for en engangsstønad til lærerne etter tvungen lønnsnemnd i 2022, og dette var en gylden mulighet for Larvik kommune til å vise støtte og anerkjennelse til lærere og deres innsats. Vi mener at det er avgjørende for både lærernes og elevenes trivsel og suksess at denne type støtte og anerkjennelse prioriteres i politiske beslutninger.

Sammen kan vi styrke læreryrket, sikre at flere søker seg til lærerutdanningene og beholde dyktige lærere i skolen. Dette vil bidra til bedre utdanningsmuligheter og fremtidsutsikter for barna våre, og dermed skape et sterkere og mer robust samfunn i fremtiden.