De fleste av oss har en fastlege. Vi synes det er fint å kunne ha en fast lege å forholde oss til, en som kjenner oss, kanskje er legen for hele familien. Dette er stor verdi for mange av oss. Når vi er hos legen som kjenner oss, trenger vi ikke fortelle så mye om igjen, legen har vår journal, kjenner vår historie. Slik vil de fleste av oss ha det.

Vi fikk innført en fastlegeordningen i 2001. Den innebærer at alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å ha en fastlege. Denne rettigheten er en følge av den plikten kommunene har til å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som bor i kommunen. De som arbeider i kommunen som fastleger er spesialister i allmennmedisin eller er under utdanning for å bli det. De skal med andre ord kunne litt om mangt. De fleste fastlegene arbeider som selvstendig næringsdrivende, og noen har en fastere tilknytning til kommunen som fast ansatt med de alminnelige rettighetene det innebærer som arbeidstaker. Fastlegen vil i tillegg til rollen som den konsulterende legen på legekontoret, også skulle utføre også oppgaver på helsestasjon- og skolehelsestasjon, sykehjem, legevakt og fengsel. Vi har en egen forskrift som regulerer fastlegeordningen i kommunen, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842. I tillegg har vi regler om hvilke rettigheter pasient og bruker i forhold til fastlegen. Her fremgår det blant annet noe om hvilke plikter fastlegen har, hva vi kan forvente oss av legen i forhold til f.eks. tilgjengelighet, hjemmebesøk, henvisningspraksis osv.

Fastlegen er også helt sentral når det er behov for mer spesialiserte tjenester, utover den fagkunnskapen som fastlegen selv besitter. Det er fastlegen som på bakgrunn av det pasienten formidler og det kliniske bildet, foretar en vurdering av om det er grunnlag for å henvise pasienten videre til spesialist. Fastlegen er således en viktig døråpner for de mer spesialiserte tjenestene.

Ordningen fra 2001 har vært en suksess. Innbyggerundersøkelser har vist at fastlegen som tjeneste får høy skår. En sentral målsetning i Norge er at det skal gis likeverdige tjenester i hele landet. Uansett hvilken kommune man bor i vil man rett til å ha en fastlege. Realiteten har imidlertid vært at det i mindre sentrale kommune har vært vanskelig å rekruttere og beholde leger i fastlegestillingene, og leger har kommet og gått. En del innbyggere har da opplevd vansker med å få en fastlege og følgelig ikke hatt gleden av å ha en fast lege.

Nå ropes det varsko fordi det viser utfordringen med rekruttering av leger i fastlegestillinger også har kommet til kommuner i mer sentrale strøk av landet. Den har også i noen grad nådd oss i Vestfold. Vi snakker om en fastlegekrise.

Hva skyldes dette? Mange momenter har vært spilt inn, som økt arbeidsbelastning etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012, vansker ved fravær fra praksis grunnet svangerskap og egen og egne barns sykdom, lite fagmiljø, både være selvstendig næringsdrivende og arbeidsgiver osv. Mange roller, stor arbeidsmengde. Det er oppgitt at fastlegen i gjennomsnitt arbeider 56 t pr uke.

Hva skal til for å avhjelpe denne situasjonen? Kan noen av de oppgavene som legen gjør overlates til annen kompetanse, f.eks. sykepleier? Vi har hatt piloter med såkalte primærhelseteam som er interessante. Politikerne er opptatt av å avhjelpe situasjonen, finne løsninger som sørger for at vi har en god fastlege-ordning. Vi har også fått en handlingsplan for allmennlegetjenesten med noen konkrete tiltak. Det er en bred politisk enighet om at noe må gjøres.

Som pasient- og brukerombud er det viktig å tydeliggjøre viktigheten av at vi alle skal ha en fastlege, - en fast lege. Vi vet hvor viktig den fastlegen er for den enkelte. Den kontinuiteten som en fastlege representerer er nettopp gullet i fastlegeordningen, og dette må ivaretas og videreutvikles.