De møttes for å legge fram kommunenes syn på den dramatiske nyheten om at regjeringen i praksis går inn for å skrote både dobbeltspor gjennom Larvik og ny stasjonsløsning.

Varaordfører i Larvik, Rune Høiseth (Ap), sier til ØP at delegasjonen fikk bekreftet at det er behovet for økonomiske innsparinger på investeringssiden i samferdselssektoren som er årsaken til at regjeringen foreslår å skrote prosjektet i Larvik, og at antydning om at det ikke bør bygges dobbeltspor gjennom byen er gjort etter vurderinger.

– Vi var i møtet klare på at dagens linje gjennom Larvik og dagens stasjonsløsning ikke er tilstrekkelig til å klare å ta imot den trafikkøkningen som planene for InterCity tilsier. Vi fikk også bekreftet at den situasjonen Larvik vil få ved ikke å få den utbyggingen som er lovet ikke er utredet, men at man konkluderer etter vurderinger, sier Høiseth.

Klare signaler

Rune Høiseth sier at det var en god dialog under møtet i Oslo fredag, og at delegasjonen fra Larvik og Porsgrunn fikk god mulighet til å legge fram sine argumenter og problemstillinger.

– Signalene vi fikk var imidlertid fortsatt klare på at man ikke går inn for utbygging gjennom Larvik, og vi fortalte i klartekst om de konsekvenser det vil få for byen og kommunen. Ikke minst gjelder det jernbane gjennom Torstrand med økt belastning når antallet tog i timen skal fordobles, og at man vil miste muligheten for å få gods på tog, sier Høiseth.

– I tillegg tok vi opp den krevende situasjonen vi vil få framover når det gjelder infrastrukturen rundt dagens jernbanestasjon dersom det ikke gjøres grep her, sier han.

Delegasjonen fra Larvik besto av ordfører Erik Bringedal og varaordfører Rune Høiseth, i tillegg til næringsrådgiver i kommunen, Jørgen Johansen, og i tillegg deltok altså Porsgrunns ordfører Robin Kåss. Sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård deltok også statssekretær Johan Vasara og representanter fra embetsverket.

– Under møtet ble det grundig redegjort for oppdraget Jernbanedirektoratet har fått, og sparing av kostnader og begrensning av investeringer er altså sentrale, sier Høiseth.

– Vi har naturligvis forståelse for at det er nødvendig å spare kostnader framover, men vi understreket at det er svært viktig at det settes av planleggingsmidler til løsning i Larvik. Ellers stanser mye opp, sier han.

Vil fortsette å presse på

Rune Høiseth sier at det nå er svært viktig å presse på og å holde dialogen med både departement og faginstanser.

– Jernbanedirektoratet har frist til 23. mars neste år med å levere sin utredning, og det er svært viktig at det før det gjøres en utredning av konsekvensene ved ikke å bygge dobbeltspor og ny stasjon i Larvik.

– Regjeringen har også varslet at man ønsker å framskynde ny Nasjonal transportplan fra 2025 til 2024, og det gjør også at det er viktig at vi presser på framover, sier han.

– Hva med forholdet til båndlagte soner i Larvik?

– Båndlegging var også et tema under møtet, og her er det kun kommunestyret i Larvik som har myndighet til å oppheve. Planavdelingen i Larvik jobber nå med å se på mulighetene til å innskrenke det store området som nå er båndlagt, sier Høiseth.

Høiseth sier også at delegasjonen fra Larvik poengterte at kommunen er mer enn villig til å gå i dialog med departementet for å finne gode og kostnadseffektive løsninger, men at dette ikke kun kan være basert på å opprettholde dagens spor.