Her er sakslisten til ettermiddagens møte:

Orienteringer:

Kl. 16.00 - 17.00 Bane NOR orienterer

Kl. 17.00 Ordinært formannskap

Saker til behandling

071/19 Høring - Forslag til endringer i barnehageloven med forskrift - Ny regulering av private barnehager

072/19 Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdsutvalget)

073/19 Høring - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

074/19 Høringsinnspill til planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2022-2027

075/19 Høringsvar - forslag til offentlige organers ansvar for bruk av tolk

076/19 Vestfold Krematorium IKS - Endring av selskapsavtale

077/19 Endring i organisering og eierskap samt gjennomføring av kapitalforhøyelse i Grenland og Vestfold Biogass as (Greve

Biogass)

078/19 Etablering av bestillerselskapet Greve Bestiller AS

079/19 Avvikling av Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) og inntreden i Agder, Vestfold og Telemark interkommunale kontrollutvalgsekretariat IKS

080/19 Regulering av g/s-vei strekningen Fv 303 Hem - Santra

081/19 Reguleringsplan for ungdomshjem ved Kløvertunet på Veldre, del av gbnr. 4063/1. Sluttbehandling.

082/19 Detaljert reguleringsplan for Alkeveien 2 - Gbnr. 5001/846 - Sluttbehandling

083/19 Utbyggingsavtale - Torpefeltet del 2

084/19 Skøytebanen på Torvet - valg økonomisk løsning for Larvik by AS's gjeld til Larvik kommune og fremtidig drift

085/19 Utskiftingsplan for kommunale kjøretøy

086/19 Utredning om felles brannvesen for Larvik og Sandefjord kommuner - Rapport fra KS - Konsulent - Videre prosess

087/19 Krabbedammen - fullfinansiering

088/19 Kyststi Tjølling

089/19 Oppfølgende utredningsarbeider knyttet til etablering av kunnskapssenter Thor Heyerdahl

090/19 Fellesprosjekt boliger for unge funksjonshemmede

091/19 Forholdet mellom stat og kommune i NAV Larvik

092/19 Avtale politiråd og avtale om tjenestetilbud

093/19 Byjubileum 2021

094/19 Delegeringsreglement

095/19 Godtgjøringsreglement

096/19 Omstillingsprosjektet; Tiltak til politisk avklaring

097/19 Rammesak 2020-2023

098/19 Meldinger 15.5.2019

099/19 Tilleggsmelding 15.5.2019

100/19 Eventuelt