Det er flere orienteringer og saker som skal behandles i kveldens formannskapsmøte. Under ser du sakslista.

Orienteringer:

Analyse og utredning av logistikk, arealplanlegging og verdiskaping v/Ingvild Nordveit (AsplanViak)

Eiendomsstrategi v/Hildegunn Sørbø

Bergeløkka - oppstartsak v/Camilla Fjellvik Paulsen

Regnskapet 2020 v/Marianne Gullhaug Fløholm

Covid 19 v/Ingvild Aartun

Saker til behandling:

019/21 Godkjenning av møteprotokoll

020/21 Høring - Ny boligsosial lov

021/21 iFokus Holding AS - endring av vedtekter

022/21 iFokus Holding AS - oppsigelse av eieravtale

023/21 Global Learning AS - salg av kommunens aksjer til iFokus Holding AS

024/21 Larvik Arena IKS - endring av selskapsavtale

025/21 Vestfold Krematorium IKS - årsregnskap og årsberetning 2020

026/21 Samarbeidsavtale Larvik Håndballklubb og Larvik kommune

027/21 Detaljert reguleringsplan for fortau langs deler av Gonveien. Sluttbehandling

028/21 Bergeløkka planprogram med prinsipplan- oppstartssak

029/21 Dolven skytebane - Planinitiativ

030/21 Endring av reguleringsplan for Indre Hølen etter pbl § 12-14

031/21 Eiendomsstrategi for Larvik kommune

032/21 Planstrategi for Larvik kommune 2021 - 2024. Sluttbehandling

033/21 Ny behandling: Sak om kunstforvaltningen i Larvik kommune

034/21 Resultat- og utviklingsplan 2021 - 2023

035/21 Siste gangs gjenbevilgninger investeringer fra 2020 til 2021

036/21 Meldinger FSK 17.3.2021

037/21 Eventuelt

038/21 Innløsning av festeforhold Unntatt offentlighet

041/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

042/21 Lokalisering av Colin Archer senter