Disse sakene skal formannskapet behandle onsdag 9. oktober 2019:

130/19 Høring - Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

131/19 Representantskapsmøte Vestfold Krematorium 25. oktober 2019

132/19 Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

133/19 Næringsplanen - sluttbehandling

134/19 Næringsplanens handlingsplan 2020

135/19 Internasjonal strategi

136/19 Opprettelse av ungdomsråd i Larvik kommune

137/19 Retningslinjer for eldreråd, råd for funksjonshemmede, innvandrerråd

138/19 Strategidokument 2019 - 2022 - avklaring av vedtak

139/19 Søknad - Prosjekt Tak Barakke 4

140/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for Håkestad nord, lagerområde

141/19 Eventuelt

142/19 Detaljert reguleringsplan for boligområdet Bokeløkka Vest i Stavern, gbnr. 4044/3. Sluttbehandling.