Det er mange år siden jeg trådte ut av politikken, og mangt er forandret. Likevel vil jeg hevde at de vedtak som ble gjort for 50 år siden i samtlige av de fire kommuner som den gang omkranset Larvik står seg langt bedre enn det som har blitt gjort i Larvik kommunestyre de siste årene.

Så vidt jeg vet har Larvik kommune to såkalt tilsynsjurister som skal tilse at det som skrives og avgjøres i politiske og administrative fora er i overensstemmelse med lov og forskrift. Til tross for denne kontroll, påpeker statsforvalteren at vedtak ikke holder mål og at flere driftsresultater er lovstridige. Ja, det er direkte skremmende hva enkeltpersoner, unge som eldre, opplever i Larvik kommune. Jeg tør ikke engang tenke på hva tidligere kommunepolitikere, ville sagt om slikt hadde hendt i deres tid. Ansvarlig byråkrat hadde i beste fall blitt degradert. Når slikt skjer, er det grunn til å lure på om de som har blitt betrodd en jobb i kommunen er kvalifisert. De kan i alle fall ikke skylde på mangel på hjelpemidler eller stort arbeidspress. Kanskje kan det skyldes for mange medarbeidere og for lite ansvar hos den enkelte saksbehandler.

For øvrig er jeg redd at den teknokratiske styreform som har utviklet seg i Larvik kommune ikke er brukbar i en kommune som tradisjonelt har bygget sin styring på demokrati. Eller har ordfører Bringedal og tidligere ordfører Høiseth skrudd tiden tilbake til den tiden da sakene i Larvik bystyre på forhånd var avgjort på Folket Hus?

Ikke alt var perfekt i tidligere tider. Det skal jeg være den første til å innrømme, men hvem ville trodd at prima dyrkingsjord i Tjølling, Brunlanes og Hedrum skulle Larvik kommune under ledelse av en ordfører og varaordfører fra Senterpartiet, bygge ned til tross for at det et steinkast unna lå utmerket alternative utbyggingsarealer. Det kan være krevende å leve opp til et partiprogram, men stort lenger unna ord og handling enn det SP har prestert, er det vanskelig å komme.

Det kunne kanskje passe å minne Høyres ordfører, Bringedal, på at rådmann Galaaen la fram et notat for Hedrum formannskap hvor han skrev at kommunens økonomi nå var så god at det var grunnlag for å senke de kommunale skattøren! Formannskapet lot seg ikke friste! Etter noen års drift er stor- kommunes økonomi nå så dårlig at politikerne vurderer å innføre eiendomsskatt! Muligens for å unngå å komme på Robek-lista.

Mens de tidligere skolesjefer og rådmann satte sin ære i å holde de kommunale bygninger i god skikk, så vitner reportasjer i lokalavisen om at det betyr mindre i dag. Det nevnes et vedlikeholdsetterslep må 500 mill. Dette sammen med inngangsbilletten til VIV og et nytt rådhus er det ikke spørsmål om i Larvik kommune kommer på Robeklista, men når og hvor høyt opp på lista. Allerede i dag har Larvik kommune en samlet gjeld på nesten kr 100 000,- pr. innbygger hvor riktig nok noe knytter seg til vann og avløp, men det er skyhøyt over det som var normalt tidligere.

Hvordan skal en så komme videre og det på en måte hvor politikere og byråkrater spiller på lag og ikke mot hverandre? Jeg vil gjenta det jeg sagt flere ganger før:

Gjeninnfør hovedutvalgsmodellen hvor Larvik kommune får ett skolestyre med en skole- og oppvekstsjef. Et teknisk styre med en sjef. Et plan- og bygningsråd med en sjef. Et sosialstyre med en sjef og at det ved hver sosial institusjon blir et eget styre hvor institusjonens styrer er styrets sekretær. Et idrett- og kulturstyre med en sjef. Gjennomgå kommunaldirektørens fullmakter og overfør mye av disse til formannskapet som skal møte hver uke. Alle saker som hovedutvalgene ikke har fullmakt til å iverksette, skal gå til formannskapet før de går videre til kommunestyret.

Etter det jeg minnes var dette i hovedsak den modellen som Brunlanes, Tjølling og Hedrum brukte og fant både demokratisk og effektiv. Ikke minst fordi så mange utenfor kommunestyret fikk være med å styre kommunen og samtidig få en liten innføring i hva det innebar å være kommunepolitiker.