Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen under korona-krisen. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at selv om koronaen har påvirket hverdagen i barnehagen, er ni av ti foreldre fornøyde med tilbudet barna deres får. Siste foreldreundersøkelse for Larvik viste stor tilfredshet med barnehagene, og det var få prosentpoeng som skilte dem imellom.

For meg og Venstre er det viktigst at barna trives og har det bra. Derfor er jeg glad for at så mange foreldre er fornøyde. Det viser at de ansatte gjør en god og viktig jobb i denne spesielle tiden vi befinner oss i.

Vi ønsker hele tiden å styrke kvaliteten i barnehagen. Da trenger vi kunnskap. Derfor valgte regjeringen i 2016 å sette i gang en foreldreundersøkelse for å styrke dialogen om kvalitet mellom foreldrene og barnehagene.

Ca. halvparten av landets barnehageforeldre har besvart 2020-undersøkelsen. Hva er så hovedfunnene?

• 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Det er det samme som i 2019.

• Foreldrene er spesielt fornøyde med at barna trives og er trygge på personalet (97 prosent). Flere er fornøyde med hygienen enn tidligere (88 prosent).

• Foreldrene er mindre fornøyde med mattilbudet. I 2020 var 62 prosent fornøyde, ned fra 76 prosent i 2019. Det kan komme av at flere barnehager har endret eller fjernet tilbudet om mat under koronasituasjonen.

• Delen av foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten i barnehagene, har gått ned fra 19 prosent til 16 prosent i forhold til året før.

Alt dette er bra, men Venstre vil videre. Vi har høye ambisjoner for barnehagene. Vi skal ha flere pedagoger. I følge Utdanningsdirektoratet er det nå slik at 99 prosent av barnehagene følger bemanningsnormen, i 2020. Det er en økning fra tidligere år. Korona har dessverre påvirket åpningstidene i barnehagene slik at noen av barnehagene har hatt delvis eller helt stengt i løpet av høsten. Reduserte åpningstider har også vært nødvendig i perioder.

Venstre og jeg mener at foreldrene skal være trygge på at barna trives og får best mulig oppfølging i barnehagen. Derfor er jeg glad for at nesten alle barnehager nå oppfyller bemanningsnormen og at flere oppfyller pedagognormen samtidig. Det har vært en viktig satsing for Venstre at alle barn skal få oppfølging av et best mulig faglig kompetent personale.

Pedagogene har en nøkkelrolle i arbeidet med å heve kvaliteten på tilbudet. Målet vårt er å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent av de ansatte. Over flere år har vi satset på å styrke kompetansen i barnehagen, med tilskudd til etter- og videreutdanning. Vi har også satset på regionale sentra for å bygge kvalitet og kompetanse innen barnehageområdet.

Venstre i regjering har blant annet laget en foreldreportal med nøkkelinformasjon om barnehagene. I 2017 innførte vi en ny rammeplan som gjør klart hvilke plikter barnehagene har overfor barn og foreldre. I statsbudsjettet for 2021 har Venstre og regjeringen gitt 430 millioner kroner til tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen. Det er en dobling av ressursene siden 2013.

Vi vet at foreldrene er meget fornøyde med satsingen vår på kompetanse hos de ansatte i barnehagene og kravene til kvalitet i rammeplanen. Tilbud om etterutdanning gir ansatte sjansen til å utdanne seg til kompetanse og bedre lønn. Det gir også livskvalitet. De ansatte i barnehagene gjør et utrolig viktig arbeid. En god start i en barnehage med høy kompetanse gir både ansatte og barn frihet og muligheter inn i framtiden.