Jeg har i ØP fremmet en sak om forsøpling av privat eiendom. Dette har foregått over mange år og har blitt verre og verre ettersom alt forfaller på eiendommen.

I november 2020 ble det sendt klage til kommunen med vedlagte bilder som dokumenterer hvordan eiendommen fremstår. Fikk ganske snart tilbakemelding fra kommunen at klagen var mottatt og ville bli behandlet av saksbehandler i januar 2021. Siden har det vært helt tyst.

Myndighetene stiller strenge krav til behandling av avfall. Kommunen har ansvar for tilsyn med forurensnings- og avfallssituasjonen i kommunen. Det ligger innenfor kommunens myndighetsområde å avdekke ulovlige avfallsplasser, såkalte villfyllinger som medfører forurensning og forsøpling i strid med forurensningsloven.

Avfallsplassene kan medføre skade for dyr og mennesker, men i tillegg vil det være relevant om forsøplingen reduserer bruksverdi av området fordi det fører til lavere trivsel for befolkningen i nærheten. Forsøplingsforbudet i forurensningsloven sier ganske klart at det ikke er lov å forsøple sin egen eiendom.

ØP har nå flere ganger rapportert om forsøpling av private eiendommer og hvor kommunen er nærmest helt fraværende. Svaret på min klage som ikke er blitt behandlet er mangelfull bemanning. Det er utrolig at ingen har hatt anledning til å ta en tur opp til Kvelde for å se hvor forsøplet denne eiendommen fremstår.

Forsøpling av private eiendommer skader bomiljøet og naturen noe vi alle har en plikt å ta vare på. Da trenger vi en kommune som aktivt hjelper oss med dette og setter klare grenser for forsøplingen.