Som styreleder for Vestfold & Telemark elbilforening er jeg meget fortvilet over anbefalingene Statens vegvesen ga til regjeringen. Dersom forslagene skulle tas til følge vil det gå sterkt utover klimautslippene fra veitrafikken.

Statens vegvesen mener at takstene for elbilene i bomringene bør øke til 70 prosent av full takst. I tillegg så anbefaler veivesenet at elbiler og bensin/dieselbiler belastes likt i bomringene i de store byene fra 2025. Det kom fram i en pressekonferanse, der Statens vegvesen la fram sine anbefalinger for fremtiden rundt de mest sentrale bruksfordelene for elbiler.

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet i mai ba Statens vegvesen om å vurdere fordelene for elbiler knyttet til bompengebetaling, parkering og tilgang til kollektivfelt i og i nærheten av byområdene. Statens vegvesens forslag om å avvikle miljørabatten for elbiler er en krigserklæring mot både klimaet og den viktige elbilsatsingen. Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk.

En kan jo lure på om Statens vegvesens utredning vurderer klimaeffekten av rådene de serverer.

Det er helt uforståelig at Statens vegvesen mener at miljørabatt i bomringen ikke påvirker viljen til å velge elbil i årene som kommer, når vi vet at dette har vært et av de viktigste virkemidlene i elbilpolitikken til nå. Vi skal styre mot utslippsfritt nybilsalg i 2025.

I sin iver etter at elbiler ikke skal konkurrere ut kollektivtransporten, foreslår de å avvikle et av de viktigste virkemidlene i norske elbilpolitikk. Jeg håper nå at regjeringen forkaster rådet fra Vegvesenet. Vi er for at flest mulig skal kjøre kollektivt i by, men å svekke elbilenes konkurransekraft mot fossilbilene, er ikke veien å gå for å komme dit.

Det vises til at den såkalte 50-prosentregelen, som innebærer at elbiler maksimalt skal betale halvparten av fossilbilene i bomringen, handler om prisdifferanse mot nettopp fossilbiler, ikke om kollektivtransport. Nå som heller ikke det totale momsfritaket for elbiler skal gjelde lenger, vil vi advare sterkt mot å også fjerne den viktige 50-prosentregelen. Regjeringen må se kjøps- og bruksfordeler i sammenheng slik at vi styrker elbilens konkurransekraft. I dag er kun 18 % av bilparken helelektrisk. Vår anbefaling er å følge denne utviklingen når satsene skal settes for ikke å bremse eller i verste fall stoppe elbilsalget. Når andelen elbiler i Norge passerer 25 % så kan satsene settes til 25 % osv.

Dette foreslår Statens vegvesen:

Takster i bomringen: Vegvesenet anbefaler at dagens maksimale sats for elbiler heves fra 50 til 70 prosent av taksten for fossile personbiler. Det legges opp til lik takst for elbil og fossilbil fra 2025, men med forbehold om at vi når målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025

Kollektivfelt: Vegvesenet foreslår at krav om passasjer(er) i bilen fases inn.

Parkeringsplasser for elbil: Det skal fortsatt være opp til den enkelte kommune å regulere takstene for parkering.