Fylkestinget Vestfold og Telemark bruker store ressurser på desentralisert skole- og tilbudsstruktur i videregående for å opprettholde bosetting og sikre tilgang til arbeidskraft over hele fylket. Vi strekker oss langt for å opprettholde kollektivtilbudet, selv om regjeringen har varslet at etter pandemien må vi vurdere kraftig kutt i tilbudet.

Etterslepet på våre 3100 km fylkesveger øker, og vil akselerere med klimaendringene. Oppå dette nye sikkerhetskrav i tunneler og økende skred/ rasfare som gir ennå større behov for mer penger. Så trengs det utbygging av bredbånd i stor skala for å sikre mulighet for verdiskaping i hele landet.

Behovet for omstilling, grønt skifte, nye arbeidsplasser og satsing innen et kulturliv i pandemikrise er stort. Her trengs aktiv politikk fra fylkene, som ser det regionale perspektivet, av og til på tvers av den enkelte kommune. Man gjør ikke det med fine ord og PowerPoint, det kreves kraftige virkemidler som monner for å bidra til omstilling. Disse virkemidlene til fylkeskommunen valgte høyreregjeringa å redusere hvert eneste år.

Alle de rødgrønne partiene på Stortinget har i sine partiprogram at de ønsker overføre nye og flere oppgaver til folkevalgt styring. Fra statsbyråkrati, direktorater, etater og Statsforvalterne til de folkevalgte. Dette var blant hovedbegrunnelsene for å lage større fylker med sterkere slagkraft nettopp for å møte utfordringer for folk og næringsliv i hele Norge. Her sviktet Høyreregjeringen, så her må den nye regjeringen levere umiddelbart.

Deler av næringslivet vårt er ordentlig truffet av pandemien, samtidig opplever vi en skrikende mangel på arbeidskraft innen sektorer som helse, omsorg, bygg, anlegg. Vi har et næringsliv som skal omstille seg til et grønt skifte, skape nye grønne arbeidsplasser.

Om regjeringen de neste to årene har råd til å bruke milliardbeløp på å reetablere gamle fylker, må de minst ha like god råd til å finansiere opp videregående skole, kollektivtrafikken, fylkesvegene, det grønne skiftet, næringslivet, tannhelse og kulturlivet. Regjeringen må dekke opp for de tjenestene som fylkene er til for å levere.

Parallelt med skilsmissene må det overføres nye oppgaver til fylkene, og finansiere dette fult ut.

Vi kan ikke møte velgerne i Vestfold og Telemark med at vi ikke har råd til tilstrekkelig med skoleplasser, at vi ikke kan bygge bredbånd, at bussene må kjøre mindre, at vegene vedlikeholdes mindre, hull i tennene må vente, eller at næringsliv og kulturliv overlates til seg selv på veg ut av pandemien og gjennom det grønne skifte.

Skal det brukes store midler på å skille fylker, må de viktigste oppgavene for folk og næringsliv over hele landet finansieres først. Og oppgaver og beslutninger må flyttes fra statsbyråkrati, forvaltning, direktorat og ytre etater til folkevalgt kontroll regionalt, i tråd med de rødgrønne partienes partiprogrammer. Det vil effektivisere driften av Norge, skape mer treffsikre beslutninger nært folk og næringsliv, pluss bidra til at Norge kan nå sine klimaforpliktelser ved å skape jobber, opprettholde bosetting og sikre verdiskapingen.