Gopledal eller Vestfold Vann AS.

Med unntak av Vestfold Vanns anlegg på Seierstad er Gopledal vannverk den desidert største og viktigste næringsmiddelvirksomheten i Larvik. Man kan ikke tenke seg et fungerende moderne samfunn uten nok og godt drikkevann. Vannforsyningen må fungere til enhver tid. Brukerne og myndigheten stiller også svært høye krav til kvalitet.

Larvik kommunes andel av Vestfold Vanns investeringer er vist i saksfremlegget. Andre investeringer for Larvik kommune vil være overføringsledning Fagerli – Seierstad (99,2 mill )og medlemskapsavgift. Larvik kommune skal også dekke årlige avskrivninger på eksisterende overføringsledning fra Gopledal til Fagerli. Denne avskrives med ca. 200.000 kr pr. år i 31 år. Larvik kommunes andel av de totale investeringskostnadene er beregnet til 442,0 mill. kr.

Punkter som taler for å beholde og utvikle eget vannverk på Gopledal.

Larvik kommune er i en særstilling i forhold til andre kommuner i Vestfold ved at vi har eget vannverk og råderett over Farrisvannet som unik vannkilde. Vi har et moderne vannverk som kan utvides ( nybygg Breimyr ) og oppgraderes i tråd med forskriftene. Vi bør heller bruke midler på å sikre vårt eget vannverk tilstrekkelig kapasitet og kvalitet.

Estimerte kostnader ved begge alternativer er tilnærmet like, men vi kan ha full kontroll på kostnadene ved å bygge ut på egen grunn fremfor å være part i kostnader som kan påløpe i resten av fylket for all fremtid. Erfaringsmessig er det ofte større usikkerhet ved kostnadsestimat over større anlegg enn ved mindre oversiktlige anlegg.

Larvik kommune har i dag en som driver lekkasjesøk som lett kan utvides til to eller fler etter behov. Larvik kommune skifter ut gamle vannledninger kontinuerlig og så raskt som mulig.

Larvik kommune har Hallevannet ( 4000 dekar )som kan oppgraderes til reservevannskilde.

Larvik kommune har ved å eie og drive eget anlegg kontroll over vannavgifter og eventuelle vanningsforbud til en hver tid !

Larvik kommune slipper også å betale 99,2 mill til ny overføringsledning Seierstad - Fagerli som vil føre til at eget anlegg blir billigere.

Forslag til vedtak.

Larvik kommune slutter seg ikke til Vestfold Vann IKS.

Larvik kommunen oppgraderer eksisterende anlegg på Gopledal.

Larvik kommune starter arbeidet med utviklig og bygging av nytt vannrenseanlegg på Breimyr.

Larvik kommune utreder hva som skal til for at Hallevannet kan brukes som reservevannskilde for Larvik kommune.