Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens helsevesen – hva betyr det for deg?

Artikkelen er over 2 år gammel

Helsevesenet slik vi kjenner det i dag, står overfor store endringer.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I vår utviklingsplan beskriver vi hvordan Sykehuset i Vestfold skal utvikle seg frem mot 2035 for å kunne møte fremtidens krav til helsetjenester. Tidsperspektivet kan virke langt, men for å lykkes må ambisjonene og veivalgene allerede nå være synlige i sykehusets prioriteringer, strategier og budsjetter. Og ikke minst i nye arbeidsformer og måter å jobbe på. Planen forutsetter nemlig radikale endringer i måter å både tenke og arbeide på innen spesialisthelsetjenesten. Hva betyr så det?

For Gerd (93) betyr det å slippe å måtte dra til sykehuset når hun har falt på sykehjemmet. I stedet kommer røntgenapparatet rullende til henne. I en pasientrettet tjeneste er det opplagt at det er røntgenbildene som skal sendes frem og tilbake mellom sykehjem og sykehus – ikke Gerd.

Vi ser allerede nå at den tradisjonelle måten å tenke sykehus på, hvor diagnostikk, behandling og oppfølging i stor grad blir løst innenfor egne organisatoriske og bygningsmessige rammer, blir for snever. I fremtidens helsevesen er systemene bygget rundt pasienten. Det er vi som kommer ut til pasientene – ikke omvendt.

For Mari (68) betyr det større trygghet og egenmestring av sin kroniske kols-sykdom. Ved hjelp av ny teknologi oppdages forverring av sykdommen tidlig. For Mari er resultatet økt livskvalitet, større trygghet – og færre opphold på sykehuset.

Den digitale revolusjonen innen helsevesenet er bare i sin spede begynnelse. Utviklingen vil revolusjonere både diagnostikk og behandlingsformer, og ikke minst samspillet mellom helsetjeneste og pasient, og mellom ulike helseaktører. Vi går i retning av et mer virtuelt helsevesen.

Hvis du en gang i fremtiden får behov for hjelp fra sykehuset, er det stor sannsynlighet for at vi har dialog med deg på en plattform som passer for deg - når det passer for deg. Mye av det vi gjør på sykehuset i dag, er tjenester som du i større grad både vil og kan utføre selv hjemme.  

For Per (26) betyr det at han kan få hjelp til sin sosiale angst ved hjelp av veiledet internettbehandling. Hjemme i sin egen stue får han de verktøyene han trenger for å ta hånd om sin egen sykdom. Han slipper å ta den belastende reisen til terapeuten sin, og velger selv når på døgnet han gjennomfører behandlingen.

Det er viktig å understreke at når du er ordentlig syk, er det ingen tvil om at du skal på sykehuset. Samtidig er det helt nødvendig at vi spisser oppdraget til SiV som spesialisthelsetjeneste. Det betyr at vi i større grad må ta innover oss at enkelte tjenester vi tilbyr i dag, er ting vi må slutte med. Vi som spesialisthelsetjeneste må også i større grad ta del i det forebyggende arbeidet i tett samarbeid med primærhelsetjenesten.

For å lykkes med det forebyggende arbeidet, forutsetter det også at vi som helsearbeidere blir flinkere til å bygge på pasienters og pårørendes egenmestringsevne. Det vil si at vi må bli flinkere til å støtte opp under de ressursene som pasientene selv har, og den hjelp og støtte som familie og nettverk representerer. 

Utviklingen som er skissert ovenfor, betyr radikalt andre måter å tenke og jobbe på for ansatte i helsevesenet. Kontinuerlig omstilling, forbedring og effektivisering vil være avgjørende for å lykkes. Men rollen som pasient og bruker vil også gjennomgå store endringer. Som pasient vil man ha helt andre muligheter til å være informert om egen sykdom og ulike behandlingsalternativer. Brukere og pårørende vil med rette kreve å få delta i beslutningsprosesser rundt behandlingsvalg. Det må vi legge til rette for på en god måte. Vi må lytte til Gerd, Mari og Per.  

Hvordan skal vi få til dette? Det sier seg selv at dette er noe vi verken kan eller vil få til på egenhånd. For at SiV skal lykkes med å gjennomføre de grepene som er beskrevet i planen, er sykehuset helt avhengig av et godt samarbeid og tett dialog med egne ansatte, kommuner, fastleger, pasienter og pårørende. Ikke minst blir det avgjørende å skape trygghet i befolkningen for at det er mulig å få kvalitativt gode spesialisthelsetjenester også uten at pasientene legges inn på sykehus.

Vi ser frem til å utvikle fremtidens sykehus – sammen med deg.

 

Kommentarer til denne saken