Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. Det er også en av de største barrierene for å nå målet om likestilling. Både kvinner og menn utsettes for vold i nære relasjoner, men kvinner er i større grad enn menn utsatt for alvorlig og gjentatt vold.

Volden skaper utrygghet, kan gi helseutfordringer og tap av velferd, og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er ikke bare fysisk vold, men også psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep mot en person voldsutøveren har en nær relasjon til. Når det er følelsesmessige bånd mellom voldsutsatt og voldsutøver kan det være vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. I mange tilfeller holdes volden skjult gjennom frykt, skam, isolasjon, manipulering og fornektelse. Den voldsutsatte vil ofte forsøke å skjule sin situasjon.

Redusert forekomst av vold vil ha betydelige positive følger for folkehelsen, for likestillingen og for samfunnsøkonomien. Frihet fra vold i nære relasjoner er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. FN har et eget bærekraftsmål som handler om likestilling mellom kjønnene, bærekraftsmål nr. 5. Målet omhandler diskriminering og vold mot jenter og kvinner og viser seg på mange måter: Jenter som blir giftet bort og får barn mens de enda selv er barn, jenter som nektes skolegang, kvinner som ikke får bestemme over sin egen kropp og kvinner som ikke får være med å bestemme hvordan samfunnet skal styres. Derfor er det fortsatt viktig å fortsette å jobbe for likestillingen mellom menn og kvinner.

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021–2024) skal bidra til Norges implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Mangel på likestilling sees på, både som årsak til og konsekvens av, vold mot kvinner. Gjennom 100 år har vi som verdens største organisasjon av yrkeskvinner, Soroptimist International, drevet prosjekter for å bedre forholdene og skape vekst for spesielt kvinner og jenter. Med 56 soroptimistklubber landet over og engasjerte medlemmer, kan soroptimistene på denne måten virkelig være en stemme for kvinner, ansvarliggjøre politikere og utgjøre en forskjell. I novembermørket sørger vi for at bygninger og landemerker over hele landet blir belyst oransje, og lokale klubber har plakatkampanjer og arrangementer for å rette fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er.

Norske soroptimister markerer oransje dager 25. november til 10. desember 2021.