Høyt fiskepress gjennom de siste 100 år og teknologisk utvikling av fiskeriene siden 1950 er en ny rapport en sentral årsak til flere fiskearters sterke tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak.

Rapporten beskriver at mangel på stedstilpasset fiskeriforvaltning har ført til gradvis utfisking av lokale bestander. Tap av eldre og større individer av toppredatorer har resultert i et fiskesamfunn som domineres av mindre arter.

Vestfold og Telemark Fremskrittsparti er bekymret over at det etter 100 års industrielt fiske kun er reketrålfiske som er det siste økonomiske drivverdige fiskeri i indre Skagerrak/ Oslofjorden.

Årsaken til kollaps i fiskebestanden har flere årsaker. Deler av Oslofjorden har til dels store miljøutfordringer med hensyn på avrenning, næringssaltbelastning og oksygenforhold i bunnvannet. Viktige habitater er svekket gjennom utbredt og langvarig bunntråling, endret lysgjennomtrenging ned i vannmassene og temperaturøkning.

Samtidig er det heldigvis ikke grunn til å hevde at det ikke lenger finnes livsgrunnlag for torsk og andre sterkt reduserte fiskebestander i ytre Oslofjord.

Sett i forhold til fiskeriene, annen naturlig dødelighet og reduksjon av leveområdene, har ikke rapporten data som tilsier at skarv og sel er viktige årsaker til torsk og andre fiskearters tilbakegang i Oslofjorden.

For Vestfold og Telemark Fremskrittsparti er det klart at denne situasjonen krever handling. Forvaltningen av fjordene og Skagerrak krever at mange instanser handler sammen.

Vestfold og Telemark Fremskrittsparti ber Stortingsgruppen om å fremme forslag som gjør at statlige fiskerimyndigheter, kommunene og næringsinteresser setter seg sammen og utformer en politikk som kan gjøre fjordene og Skagerrak til gode oppvekstområder for livet i havet.