Gå til sidens hovedinnhold

Gå for gull – stem på Indre havn!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 1881 fikk vi jernbane til byen. Det ble feiret med stor fest og kong Oscar 2. var her og åpnet banen. Den var utvilsomt et veldig teknisk framskritt for samfunnet Larvik. Det ga oss forbindelse til resten av Østlandet i et omfang som vi bare kunne drømme om i forkant. Nå 138 år etter er den fortsatt viktig, men er gått litt ut på dato. Vi er derfor ekstremt heldige som nok en gang er en del av en nasjonal innsats for bedring av kommunikasjonene i samfunnet.

I 1881 var endringen fra hest til jernbane.

I 2032 (?) vil endringen bli raskere, sikrere og hyppigere transport med god komfort fra sentrum av Larvik til sentrum i de fleste byer på Østlandet og til flyplassene Torp og Gardermoen.

Bane NOR’s planer for trase mellom Larvik og Sandefjord og ny stasjon i Larvik er kostnadsberegnet til 8 milliarder kroner for de rimeligste alternativene. Dette er en nesten ufattelig stor investering og gavepakke til Larvik. Det tilsvarer 8 årsbudsjetter for kommunen, 32 Bølgen-utbygginger, 5 Jotun-utbygginger eller 16.000 normale årslønner.

For Larvik-samfunnet er det viktig å få arbeidsplasser og investeringer til kommunen. Jeg vil påstå at det er ingen investeringer i Larvik verken i fortid eller fremtid som er i nærheten av Bane NOR’s jernbaneinvestering i de nærmeste årene.

Det blir påstått at valg av stasjonsplassering i Larvik er som å velge mellom pest og kolera. Dette er ekstremt negativt og helt feil. Jeg vil heller si at det er som å velge mellom gull og sølv.

Etter min mening er det Indre havn som er best og som er gull. Dette alternativet bygger på og videreutvikler den infrastruktur og den bebyggelse vi har og tar vare på det samfunn som er bygget opp gjennom de siste generasjoner.

En stasjonsplassering i Kongegata er sølv. Det vil gi oss det samme investeringsvolumet. I tillegg vil det gi oss mulighet til å starte med så godt som blanke ark både i sentrum og i Indre havn. I seg selv en svært spennende mulighet. Dette må vi veie opp mot at vi avvikler en bydel og gir Larvik by en lang anleggsperiode med mye anleggstrafikk og vanskelig trafikksituasjon i min 5år.

Kongegata er for meg for destruktiv. Den vil medføre at 220 familier må flytte og at sentrum raseres. Familiene skal få erstatning med markedspris for det de har. Erfaringene fra tilsvarende utbygginger er likevel at de som rammes sitter igjen med gjeld etter denne flyttesjauen da nytt koster mer enn det gamle de har og at selve flytteprosessen koster. Ille synes jeg også det er at søndre side av sentrum raderes ut. Det er trist at bygningene her må rives og derved at mye av identiteten til sentrum blir borte. Enda verre er det at mye at sentrum ikke vil kunne være sentrum i disse 5–10 år, at mange forretninger og deres virksomhet vil forsvinne fra sentrum og at resterende del av sentrum vil få svekket omsetning. Det er vel et spørsmål om det vil være mulig å bygge opp igjen sentrum til den funksjon og rolle den har i dag.

En stasjonsplassering i Kongegata og trase under torget er et dårlig valg. Stasjonen er plassert i en av byens bratteste områder, den er kun et hakk i en bratt skråning med lite tilgjengelige flate arealer. Det virker ikke sannsynlig at man her kan etablere de arealer man trenger til perronger, henting og levering av personer, parkering for biler og sykler, bussholdeplasser, veianlegg, gågater, sykkelgater og handelstilbud til reisende.

Traseen videre går under Larvik torg. Her er det en kjensgjerning at man har ekstremt dårlig grunnforhold med mye og sensitiv leire. Noen av de eldre bygningene i området bla Larvik Sparebank, er fundamentert på flåter av tømmer som må ligge i vann for ikke å råtne. Det er en stor utfordring å opprettholde høy grunnvannstand her samtidig med å anlegge tunnel for jernbanen under. På folkemøte ble anleggsarbeidene for denne traseen presentert som vanskelig og krevende, og at det dels skulle benyttes metoder som ikke tidligere hadde vært brukt i Norge. Det sier seg selv at dette blir kostbart og sannsynligvis vil både framdriften og kostnadene sprekke.

Stasjonsplasseringen i Indre havn har fått mange til å reagere med krigstyper for å beskrive hvor håpløst dette er. Vi så det samme når veivesenet ville bygge nåværende Farrisbrua og Treschow / Hagen ville bygge Farris Bad hotell (også da med underskriftslister).

Begge deler har vist seg å bli langt bedre, ja faktisk så bra at det har blitt signalbygg for vår by.

Det tror jeg også jernbane på høy bane gjennom byen vil bli. Dette er et gigantisk prosjekt, men ikke et gigantisk byggverk. Det kan tvert imot ble et slankt byggverk 8-10m over bakken, med slanke søyler og en smal skive høyt der oppe. Å gå under denne vil bli som å gå under en høy bru. Går man under jernbanebruene på Torstrand i dag får man taket i hodet. Går du derimot på gangbanen under Farris bad får du ikke denne følelsen da taket her er høyt oppe. Jernbanen gjennom Indre havn vil bli et fremtidsrettet byggverk som vil sette Larvik på kartet på en positiv måte.

Indre havn er en perle av et utbyggingsområde. Det er sjeldent at et så sentralt område i en by ligger så ubebygget som her. Det kan vi takke NSB og fremsynte og handlekraftige politikere i Larvik kommune som anla fellesområdene i Indre havn gjennom en dugnad for 8 år siden.

Indre havn vil ligge åpent for utvikling uansett om man velger «Gull eller Sølv». All eksisterende jernbane vil bli fjernet i begge tilfeller. For alternativet med stasjonsplassering i Indre havn vil det gå en jernbane gjennom området, men den vil gå høyt opp og ikke hindre verken gangpassasje eller utsyn fra Storgata eller Blomsterhaven til sjøen.

Etter fjerning av ferja fra Indre havn var det en arkitektkonkurranse om utnyttelsen. Alle forslagene var basert på en massiv nedbygging av arealene. De som fortsatt ønsker dette bør gå for Kongegata som stasjonsalternativ. Da ligger Indre havn åpen for å anlegge blokkbebyggelse i 5–10 etasjer høye leilighetsbygg fra Tollboden til Tollerodden.

Velger man Indre havn som stasjonsplassering vil traseen for jernbanen legge føringer for arealutnyttelsen som vil hindre en slik bebyggelse som angitt over. Det vil også være naturlig å bygge videre på Indre havn som transportknutepunkt. Her vil man ha arealer tilgjengelig for å bygge store nok parkeringsarealer, arealer for oppmøte og avreise ved stasjon, gang- og sykkelarealer, buss-stoppesteder, drosjesentral og servicetilbud til de reisende. Jeg tror også det vil være lettere å opprettholde dagens ekstremt viktige vrimle- og aktivitetsområder langs Indre havna som ubebyggede arealer om man velger stasjonsplassering der da disse vil bli en naturlig utvidelse av de offentlige fellesarealene man etablerer for en stasjon i Indre havn.

Et annet pluss for Indre havn er at Bølgen, dagens «Lysløype» og vrimlearealene i Indre havn trenger parkering. Det vil de få med sambruk av parkeringen for en jernbanestasjon der.

Et typisk utviklingstrekk for byer og tettsteder i dag er at nærområdet til stasjonene bygges ut med høybygg for boligbebyggelse og kontorarbeidsplasser, at det dannes såkalte «knutepunkter». I Indre havn vil det være arealer for denne type utbygging selv når ønskede fellesarealer har fått sitt.

I Kongegata har man ikke slike arealer tilgjengelig. Således er Indre havn et mer fremtidsrettet alternativ også på denne måte.

Utbygging av ny jernbane fra Sandefjord til Larvik stiller krav til våre politikere at de skal velge mellom de alternativene som prosessen fram til nå har kommet fram til. Dernest skal Bane NOR velge. Vi må kunne forvente av våre politikere at de setter seg inn i det grunnlagsmateriale som finnes og gjør et selvstendig valg basert på fakta og ønske om rett utvikling for Larviksamfunnet.

La oss slippe omkamper om alternativer som er vraket i prosessen enten det er på grunn av jernbanens krav til geometri, for høye kostnader eller Stortingets krav om Intercity.

I Holmestrand har man fått ny stasjon inne i fjellet rett ved sentrum. Dette er ikke et alternativ for Larvik da vi ikke har fjell i nærheten av sentrum. Det er mange praktiske fordeler med Holmestrand stasjon, men den gjør også Holmestrand til et ikke-sted. Stasjonen er og blir et mørkt og kaldt hull i bakken, som ikke gir verken de reisende eller ventende noen gode følelser for byen.

I Larvik vil begge stasjonsalternativene tilby de reisende en fantastisk beliggende stasjon. Perrongene vil ligge høyt oppe og både reisende og ventende vil kunne nyte en flott utsikt utover Larviks havneområde og fjorden videre utover og de vil oppleve Larvik på en særs positiv måte.

Indre havn vil også her være et hakk bedre enn Kongegata da man også vil få flott syn på Storgata og opp i byen, og den mest sentrale plasseringen i forhold til byens kulturliv, severdigheter, restauranter og hoteller.

Min anbefaling til politikerne er at de velger det alternativ som utvikler Larvik best og gir minst ulemper for by og folk: Gå for gull – Stem på Indre havn.

Kommentarer til denne saken