Gå til sidens hovedinnhold

Gi din stemme til dem som vil noe

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Morten Riis-Gjertsen (Høyre-kandidat) hadde et innlegg med denne overskriften for noen dager siden.

Man har liten glede av å løpe fort, hvis man løper i feil retning! – f-eks. hvis man vedtar mange bilbaserte kontorarbeidsplasser ved E18 på Ringdalskogen og Amundrød. Dette kan nok gi kortsiktig økonomisk gevinst for utvalgte høyremedlemmer, men er til skade for de fleste av oss som lever nå, og ikke minst for alle de som kommer etter oss og må rydde opp etter miljøfiendtlige vedtak.

Han avslutter med at en stemme på Høyre er garantisten for at en endring vil merkes.

Det forundrer meg! H og Ap er vel de to likeste partiene vi har, både i Larvik og Norge. Begge snakker varmt om klima og miljø, men har stemt mot en rekke «grønne» forslag fra MDG, men noen ganger stemt for, etter at forslagene er kjørt gjennom den «svadageneratoren» Aftenposten mener regjeringsplattformer kjøres gjennom. Det blir nok hovedsakelig «business as usual» enten du stemmer H eller Ap.

MDG mener at vi må ta klima-, miljø- og overforbruksutfordringene på alvor. Derfor vil vi at Larvik skal styres etter prinsippene for bærekraftig miljømessig, sosial og økonomisk utvikling, både på kort og lang sikt, til glede for oss som lever nå og for alle som kommer etter oss.

Vi prioriterer livskvalitet fremfor materiell vekst. Vi vil styrke kommunens levende lokalsamfunn og bysentra. Vi vil ikke bare beskytter dagens naturverdier, men også gjenskaper opprinnelige verdier som har blitt ødelagt. Detaljert bl.a.:

• Nå målene om reduksjon i klimagassutslipp og et karbonnøytralt Larvik i 2030.

• Kartlegge biologisk mangfold mye bedre, for å få bedre grunnlag for bevaring

• Føre et restriktivt vern av jordbruksarealer og naturområder.

• Fortette i bebygde områder med hensyn til områdets karakter og særpreg.

• Skape byliv, bl.a. ved å ta i bruk ledige lokaler i byene til gratistiltak, for eksempel reparasjonskafeer.

• De fleste bør finne det meste av det de trenger der de bor, for å redusere behovet for å reise, bilbruk og klimagassutslipp.

• Fortsette arbeidet med en byvekstavtale.

• Offentlig transport må bli et attraktivt og reelt alternativ til bil med et kollektivnett som samler kommunen og har hyppige avganger.

• Offentlig transport må samordne sine ruter og billettsystemer.

• Bygge og vedlikeholde et sammenhengende gang- og sykkelveinett i hele kommunen.

• Overføre gods fra vei til båt og bane.

• Stoppe ytterligere utbygging av hytteområder i de kystnære, ytre områdene.

• Sikre fri ferdsel og tilgang og ta aktive grep mot ulovligheter og stengsler.

• Gjennomføre kyststiene og ta i bruk allerede etablerte ferdselsårer.

• Utviklingen av turismen skal ta hensyn til natur, kulturlandskap, kulturarv og lokal identitet

• Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast

• Ren havn i Stavern og bevaring av våtmarksområdet nord for Risøya.

• Snødumping skal ikke forurense det marine miljøet.

• Arrangementer skal ikke bruker unødig engangsplast.

• Nye bygg i byene skal være areal- og energieffektive og bidra til naturmangfoldet, for eksempel med grønne tak og fasader samt solceller.

• Utarbeide en levende og langsiktig plan for ENØK, fornybare energikilder, gjenbruk og ombruk av kommunale bygninger, slik at bruk av kommunale bygninger vurderes før leie eller nybygging og at nybygging og rehabilitering tilfredsstiller «grønne» standarder.

• Forbedre gjenbruksordningene.

• Skip i Larvik havn skal forsynes med strøm fra land.

• Flere ladestasjoner og fyllestasjon for biogass legger til rette for fossilfrie kjøretøyer.

• Strø veiene med sand.

Hvis du virkelig ønsker en endring, og er enig i mange av punktene ovenfor, bør du gi din stemme til MDG. Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.