Gode og varige endringer skapes nedenfra og gjennom samarbeid. Skal vi skape det gode samfunn i Lavik, så handler det både først og sist om tillit.

Larvik Arbeiderparti skal følge opp tillitsreformen lokalt. De ansatte skal få tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester.

Dette må vi utforme i samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte, ansatte og ledelsen. Vi skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten, som for eksempel lærerne, sykepleierne, fastlegene, sosionomene og fagarbeiderne.

I Larvik kommune skal vi ikke ha medvirkning for medvirkningen skyld, men fordi det bor verdifulle ressurser ivåre ansatte, i fagfolk og i administrasjonen. Og selvsagt skal innbyggerne med; brukerne av kommunens tjenester.

Når de ansattes organisasjoner i skolen etterlyser en balanse mellom digitale og tradisjonelle læremidler, da må vi høre etter! Det er ikke politikerne som skal detaljstyre, men vi skal gi en retning og sørge for skolens rammer.

Læreren står i sin hverdag med sine verdifulle perspektiver fra klasserommet. Sammen med skoleledelsen vet de best hvor skoen trykker. Politikernes oppgave må være å utforme politikk og ta beslutninger i tråd med gode, faglige råd – men vi må ikke tro at politikerne kan styre skolehverdagen bedre enn skolen selv.

Vi står foran formidable utfordringer i helsesektoren. Det er ingen tvil om at vi må tenke nytt rundt oppgavefordeling, kompetanse og velferdsteknologi. Men kommunens politiske ledelse kan, med aldri så gode intensjoner, ikke bygge godehelsetjenester alene. Vi trenger gode innspill for å lage god politikk. Da må vi høre fra renholderen, fra helsefagarbeiderens, fra sykepleieren, vernepleieren og legene. Og vi må spørre dem hva som skal til for å bygge best mulige helsetjenester i Larvik kommune.

Tillitsreformen bygger på tre grunnpilarer: Tillit mellom partene i arbeidslivet, tillit til de ansattes kompetanse, ogtillitt mellom politikere, ansatte og innbyggerne. Vi skal sammen finne løsninger som gir mer rom og tid for ansatte til å gi innbyggerne bedre tjenester på alle tjenesteområder. Da må vi identifisere og stoppe unødvendig rapportering, overdreven kontroll. Vi må stole på de ansatte og deres kompetanse.