Bussjåfører får hverdagen til å gå rundt for mange av oss, de manøvrerer store kjøretøy i små gater, holder stramme tidsskjema og møter deg ofte med et smil. Fremover trenger vi flere bussjåfører, både fordi vi blir flere folk og det fordi å satse på buss fremfor personbil er bra for både trafikkflyten og miljøet i tettbebodde områder. Dessverre er det lav rekruttering til bussbransjen. Mange som jobber i dag går snart av med pensjon og det er ikke nok nyutdannede sjåfører. Rødt mener et viktig grep for å sikre rekruttering er å bedre arbeidsforholdene for bussjåførene. De er nemlig ikke gode nok i dag!

I dag er det fylkeskommunene som har ansvar for kollektivtilbudet i Norge, inkludert busstilbudet. I samtlige fylkeskommuner settes busstilbudet ut på anbud. Det betyr at man lar ulike busselskap konkurrere mot hverandre om å få lov til å kjøre bussene, og at det er en kombinasjon av billettinntekter og fylkeskommunens penger som betaler for at de kjører bussene. Ideen om å la ulike selskap konkurrere og dermed drifte mest mulig effektiv, var kanskje god. Men i praksis er den effektive driften en rovdrift på sjåførene. Skal busselskapet tjene penger, må de kutte kostnader, og de kuttene er det sjåførene som merker.

Det er særlig fire ting som Rødt mener må bedres for å gi sjåførene en bedre hverdag:

1. Sikkerheten i bussene må bedres. I dag er det veldig få krav til sikkerhet for sjåførene i rutebuss. I motsetning til både turbusser og lastebiler, så er ikke sjåfører som kjører rutebuss eller bybuss sikret særlig godt. Det har dessverre ført til at vi har sett alvorlige ulykker og dødsulykker der sjåfører har mistet livet i svært lav hastighet. Norge har forholdt seg til EUs sikkerhetskrav til busser, som er veldig dårlig. Dessverre er det også sånn at busser som har lavere sikkerhet er rimeligere, både å kjøpe inn og å drifte (fordi de bruker mindre drivstoff). Rødt mener vi ikke kan spare penger på menneskers liv og helse. Derfor ønsker vi at fylkeskommunen selv krever bedre sikkerhet i bussene fremfor å følge EUs standard.

2. Det må bli slutt på delte skift. Normalen blant bussjåfører er at de aller fleste arbeidsdagene består av såkalte delte skift. Det betyr at du jobber et litt kortere skift om morgenen, så har du noen timer fri midt på dagen og jobber litt igjen på ettermiddag/kveld. I tillegg jobber bussjåfører også kveld og natt, samt i helger og ferier. For mange som har reisevei til og fra jobb, så er det ikke noe alternativ å dra hjem midt på dagen. Da ender man med en lang pause som ikke er så lett å bruke til noe nyttig. I tillegg jobber man ofte på de tidene der barn og familie skal følges opp.

3. Sjåførene må sikres bedre sanitærfasiliteter. Langs mange av rutene er det ikke pauserom eller toalettfasiliteter. Det å holde seg lenge, eller unngå å drikke er ikke bra for verken sjåfør eller passasjerer. Fylkeskommunen bør gjøre en kartlegging av toalettmuligheter og pauserom for sjåførene våre, og lage en plan for å bedre forholdene.

4. De tillitsvalgte må få mer innflytelse. En stor utfordring med anbudsregimet er at sjåførene ikke er ansatte i fylkeskommunen, men ansatt i busselskapet. Som samferdselspolitiker føler jeg på et arbeidsgiveransvar overfor sjåførene som kjører våre busser. Men at når jeg tar opp sjåførenes situasjon, så får jeg til svar at det er et internt anliggende mellom arbeidsgiver (busselskapet) og arbeidstaker (bussjåførene). Hadde vi driftet busstilbudet selv, så kunne også de tillitsvalgte for sjåførene møtt politikerne og påvirket busstilbudet og forholdene. Da fylkestinget før jul skulle vurdere å ta tilbake busstilbudet i egen regi, var en av tilbakemeldingene fra fagforeningene at de tillitsvalgte opplevde å ha liten eller ingen innflytelse på egen arbeidshverdag. Sånn skal det ikke være!

I tillegg er det verdt å nevne at bussjåførene ikke har en lønn og pensjon som nødvendigvis står i forhold til arbeidsbelastningen sin. Men akkurat det er opp til partene i arbeidslivet å forhandle.

Lørdag 18. mars er det bussjåførenes dag. Rødt mener det er på høy tid at flere for øynene opp for sjåførene situasjon, og er villig til å løfte deres fane. Vi vil kjempe etter valget for et kollektivtilbud i nye Vestfold, der fylkeskommunen driver tilbudet selv, ansetter sjåførene og sikrer gode vilkår. Det nest beste vil være å stille mye strengere krav til både sikkerhet, arbeidsforhold og medvirkning i de anbudene som lyses ut.

Gratulerer med dagen bussjåfører, og takk for jobben dere gjør!