Vi i Norsk Sykepleierforbund er takknemlig for den nye sykehusfløya som åpenbart bør gi bedre arbeidsforhold for helsepersonell, og bør gi bedre tjenester til pasientene. Akuttsenteret er virkelig rigget med både lokaler og teknisk utstyr som gjør at pasienter raskt vil få avklart sin tilstand når de kommer inn i akuttmottaket uten å måtte trilles hit og dit for diverse undersøkelser. Tilrettelagte fysiske omgivelser gjør det enklere for helsepersonell å gjøre jobben sin på en effektiv måte, og pasientene bør oppleve at tjenestene gis mer effektivt og målet er blant annet mindre venting.

På de nye sengepostene er det gjort en stor forbedring ved at det er bygget såkalte «sluser» utenfor hvert rom, noe som gjør det mye lettere å ivareta hygiene og smitteforhold. Dette gjør også hverdagen til sykepleierne enklere.

Nå er bygget ferdig, men skal det fungere godt kreves tilstrekkelig med kompetent helsepersonell for at pasientene faktisk skal få forsvarlig og tilstrekkelig helsehjelp. Risiko og sårbarhetsanalyser gjort på sykehuset viser at det på flere avdelinger ikke er samsvar mellom all aktivitet i form av pasientbelegg og oppgaver som må løses, og bemanningen som faktisk er på jobb.

Planen er at presset på sengepostene skal bli noe lavere fordi pasienter i større grad skal avklares i akuttmottaket, og at færre må innom en sengepost før de kan sendes ut fra sykehuset. Det forutsetter at kommunene har kapasitet til å ivareta de som ikke trenger sykehusbehandling, men som allikevel har et omsorgsbehov, og vi vet at presset også er stort i helse- og omsorgstjenesten ute i kommunene.

Slik driftsmodellen i Norske sykehus er per i dag har sykehuset måttet spare over tid for å bygge den nye sykehusfløya. Dette har bl. a gitt et press på personalet, og vi mener at bemanningen er skåret ned til et minimum, parallelt med at sykehuset har effektivisert driften ved eksempelvis kortere liggetid. Dette medfører at flere oppgaver må løses på kortere tid og det øker presset på personalet.

Mange sykepleiere gir uttrykk for fortvilelse og frustrasjon over det økende presset de står i, og setter spørsmålstegn ved om det flotte og meningsfylte sykepleieryrket ikke er til å leve med over tid.

På Danderyds sykehus i Sverige, et av Sveriges største sykehus har nær halvparten av jordmødrene nylig sagt opp sine stillinger på grunn av underbemanning. Vi ønsker ikke å komme dit i Norge, men det er avgjørende at arbeidsgiver holder et kontinuerlig fokus, ikke bare på pasientbehandlingen, men også på de ansattes arbeidsforhold. Hvis ikke sykehuset klarer å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse hjelper det lite med nye sykehusbygg.

Vi gratulerer igjen med ny sykehusfløy, og håper virkelig bygget vil gi bedre arbeidsforhold for ansatte slik at de kan bli værende i jobb på Sykehuset i Vestfold og gi trygge tjenester til innbyggerne!