Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai markeres på Florence Nightingale sin fødselsdag. Hun ble født 1820 og vi kan spørre oss om hun har noen aktualitet for sykepleiere i dag?

Krigen i Ukraina ryster oss alle, vi ser på nytt hvordan krig påfører folk både fysisk og psykisk lidelse, og hvor krevende arbeidsforhold helsepersonell har der de forsøker å behandle skadde, lindre smerte og redde liv. Vi vet nå hvor Krim-halvøya er, og det var akkurat her at Florence Nightingale gjorde en formidabel innsats og nybrottsarbeid under Krimkrigen på 1850 tallet.

Behandlingsmulighetene hadde en helt annen begrensning på 1800 tallet, men Florence Nightingale forsto virkelig betydningen av hygiene, og hvordan man kunne forebygge smittespredning og flere tap av liv gjennom strenge hygienetiltak. Gjennom et formidabelt arbeid viste hun allerede da hvordan statistikk og dokumentasjon, systematisk arbeid, forskning og kunnskap ga resultater. I tillegg kjempet hun for at de fattigste også skulle få verdig helsehjelp, og hun er og blir et forbilde for oss både når det gjelder fokus på forskning, systematisk kunnskap og utdanning, kombinert med omsorg og engasjement for pasienter.

På en dag som denne er det riktig å løfte blikket, og sett i forhold til store deler av verden har vi en god helsetjeneste med helsepersonell som gir avansert helsehjelp døgnet rundt både i sykehus og kommuner. Teamarbeid er avgjørende og alle yrkesgrupper er viktig, det være seg helsefagarbeidere, leger, fysioterapeuter mm. På vår festdag ønsker vi spesielt å løfte fram sykepleierne som faktisk er den desidert største yrkesgruppen innen helsetjenesten. Mange av lederne i helsetjenesten er også sykepleiere som til enhver tid sikrer at det er kompetente folk på jobb.

Sykepleierutdanningen er fortsatt en treårig universitetsutdanning hvor det gis opplæring i grunnleggende sykepleie innen de ulike områdene. Vi er glad for at sykepleierutdanningen fortsatt er den utdanningen med størst søkertall. Sykepleiere er stolte av yrket sitt, og trives med de faglige utfordringene. Sykepleiere ønsker å møte pasienter og brukere gjennom vektlegging av relasjon til pasienter og pårørende, innlevelse, verdier og etikk kombinert med utvikling og innovasjonsarbeid.

I utvikling av velferdsstaten har helsetjenesten hatt en stor utvikling, og mulighetsrommet for behandling og har økt innenfor de fleste helseområdene. Nye behandlingsmetoder krever mer kunnskap innenfor de ulike fagfelt, enten det gjelder arbeid på operasjonsstuer, anestesi, kreftomsorg, psykisk helse- og rusarbeid, rehabilitering, oppfølging av barn og unge, oppfølging av demente mm. Det har derfor vært nødvendig for sykepleiefaget å tilby videreutdanninger innenfor mange av disse ulike helseområdene. Spesialsykepleiere innen avansert klinisk sykepleie (AKS), Helsesykepleiere og flere videreutdanninger har derfor i dag 5 års universitetsutdanning for å kunne følge opp den avanserte helsehjelpen som gis både i sykehus og kommuner. I tillegg til helsehjelpen som gis, er sykepleiere også avhengig av å forske på eget fag for å sikre at metoder som benyttes har nødvendig effekt, og at nye og bedre metoder kan utvikles.

Den demografiske utviklingen i Norge viser at vi blir færre yrkesaktive og flere eldre. I en analyse av arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035, trekker Statistisk sentralbyrå fram at det blir en betydelig vekst i etterspørsel etter sykepleiere i årene fremover, og vi merker allerede at det er vanskeligere å rekruttere sykepleiere. Skal pasienter fortsette å motta helsetjenester av en slik kvalitet vi har i dag, må vi virkelig benytte den kompetansen vi har på best mulig måte. Vi i Norsk Sykepleierforbund er derfor opptatt av å se på oppgavedeling og organisering av tjenestene slik at sykepleiere kan være der hvor de trengs mest. Vi er også avhengig av ny teknologi for å utnytte de mulighetene som finnes i velferdsteknologi for å kunne løse oppgavene.

Sykepleiere er stolte av yrket sitt, opplever det meningsfylt å kunne sikre pasienter faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Sykepleiere jobber med mennesker fra de blir født, gjennom ulike faser i livet, og følger opp enten det dreier seg om behandling som gjør at folk igjen klarer seg selv, eller de med kroniske lidelser og smerter, som trenger hjelp over lang tid, og til livets siste slutt.

Vi har sykepleiere i forsvaret, og i internasjonalt hjelpearbeid rundt i verden, og vi vil i dag rette en særlig takk og oppmerksomhet til de som bidrar med helsehjelp til ofre i krigen i Ukraina. Vi har sett mange bilder av ødelagte hus og byer, men alle de sårede og ødelagte menneskene som så sårt har trengt og trenger helsepersonell er ikke så synlig.

Vi gratulerer alle sykepleiere med dagen!