I det daglige styrer vi økonomien vår selv. Noen ganger er man avhengig av to økonomier, f.eks. begges lønn eller pensjon, for å kunne klare alle utgifter, husleie, felleskostnader m.m.

Dersom du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser, f.eks. ved demens, har statsforvalteren en plikt til å sørge for at noen ivaretar dine interesser på dine vegne. Om det ikke er laget en fremtidsfullmakt vil det bli oppnevnt en verge som skal ivareta dine interesser. Statsforvalteren har såkalte faste verger eller det kan være familiemedlemmer. Vergen blir opprettet for å ivareta den vergetrengendes behov, ikke nødvendigvis den andre parten i samlivet. Dersom det er opprettet en gyldig fremtidsfullmakt vil fullmektigen ivareta dine interesser, men samtidig så kan du i fremtidsfullmakten legge føringer for hvordan økonomien din skal styres og er mye mer fleksibel. Fremtidsfullmakt fungerer derfor som et alternativ til vergemål.

Les også

Lommepenger – læren om verdien av penger

Du kan selv bestemme hvem som skal få ansvaret for fremtidige avgjørelser på dine vegne. Dette innebærer at du samtidig også bestemmer hvem som ikke får ansvaret. Du kan på forhånd godkjenne utdeling av forskudd på arv, og bestemme fordelingen. Eller du kan bestemme at det ikke skal deles ut forskudd på arv fra deg. Du kan bestemme hva som skal skje med dine midler som plasser i fond og på konti, du kan fastsette hva som skal skje med eiendelene dine og fast eiendom. Du kan også sette føringer for fremtidig pleie. Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Så lenge du har denne forståelsen kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes. Det kan være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen, f.eks. ektefellen eller samboer, blir forhindret.

Fremtidsfullmakten må være skriftlig og skal undertegnes av to vitner som er 18 år og fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne. Det er også en del andre formelle krav som blir for mye å redegjøre for her. Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger, arveforskudd, gaver, eller hvem som skal være nærmeste pårørende. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy gode løsninger.

Les også

Hjelp! Jeg skal flytte hjemmefra og studere til høsten

For enkelte kan det være lurt å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten. Som fullmaktsgiver er du selv ansvarlig for at fremtidsfullmakten i original oppbevares trygt. Den som har fått fullmakten kan velge å sende den til Statsforvalteren for å få stadfestet at fullmakten har trådt i kraft, men først da, f.eks. ved inntrådt demens. Stadfesting kan gjøre det lettere for deg som fullmektig å representere fullmaktsgiveren overfor tredjepersoner, men en fremtidsfullmakt vil også tre i kraft og begynne å virke uten stadfesting. Enkelte instanser krever at fremtidsfullmakten må være stadfestet før de vil akseptere at fullmektigen handler på vegne av fullmaktsgiver, herunder Kartverket for overførsel av fast eiendom, men også flere banker og tingretter. Du vil kunne få hjelp av Statsforvalteren eller advokat for å oppfylle kravene til stadfestelse, men også for å opprette fremtidsfullmakt. Se også statsforvalteren.no

Les også

Vet du hvilke rettigheter forsikringen din gir når uhellet først er ute?