Først vil jeg si at når det fremkommer kritikkverdige forhold, skal dette følges opp for å hindre gjentakelser. Vi må erkjenne det oppstår kritikkverdige forhold fra tid til annen innen dette tjenesteområdet. Det er rutiner for å melde avvik og oppfølging og lukking av avvik! Avviksrapportering legges frem for Hovedutvalget og behandles hvert kvartal. Der det eventuelt er høy alvorlighetsgrad, blir det reist spørsmål om oppfølging og hva som blir gjort, før avviket kan «lukkes». Vi som folkevalgte har også et arbeidsgiveransvar overfor våre ansatte, da har vi også et ansvar for ivaretakelse av ansatte. Jeg er sterkt imot bruk av skjult kamera som metode for å avdekke uønskede situasjoner. Hvem vil like å bli overvåket på arbeidsplassen sin? Hensynet til personvern for ansatte, brukere og pårørende, må veie tungt.

Vi som folkevalgte forholder oss til en vedtatt Temaplan for Helse og Omsorg 2019 til 2032. Tiltak og strategier skal gjenspeile gode faglige tjenester inne både psykiske og somatisk helsetjenester men vi opplever endringer i samfunnsbildet år for år, ikke minst nå i kjølvannet av pandemien, så denne planen er etter min mening igjen klar for en revidering.

Vi ser allerede nå «eldrebølgen» er over oss. Flere eldre, mer omfattende sykdomsbilde, mer sammensatte utfordringer, og i mange tilfeller altfor tidlig utskrevet fra sykehus, så jeg tar imot en åpen debatt om en «verdig eldreomsorg» med glede. Våre ansatte skal gjøre «mer» for «mindre» og tiden strekker ikke til, mange brukere er fordelt på få personer! Kommunen løser ikke alle oppgaver alene, dette er også nasjonalt anliggende. La oss legge opp til en saklig debatt der våre ansatte og deres tillitsvalgte deltar. Vi som kommune må fra Staten sin side, bli satt i stand til å gi å gi gode tjenester som gir en verdig alderdom.

Larvik kommunes ca. 1800 ansatte i denne sektoren gjør en god faglig jobb hver eneste dag, men vi vet det oppstår uønskede hendelser og ansatte står ofte i etiske dilemmaer, på sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Flere av våre sykehjem er sertifisert som «Livsglede sykehjem» der frivilligheten og pårørendegrupper gjør en fantastisk innsats for å skape trivsel i hverdagen.

Vi må ha en god lokal ledelse med gode rutiner for oppfølging og god og riktig bemanning til enhver tid. Tillitsbasert ledelse!

Med bakgrunn i tidligere ekstraordinære saker til Hovedutvalget og kommunestyret, der vi har måttet gi ekstra bevilgninger til Helse og mestring, både i 2021 og 2022 nettopp for å kunne gi gode forsvarlige tjenester. Jeg har tro på Larvik kommune vil ha gode faglige tjenester innen Helse og omsorg også for fremtiden.

Undertegnede vil fremme: Hovedutvalget Helse, Omsorg og Mestring ber om en oppstartssak til møtet 8. mars 2023, Revidering av Tema-planen for Helse og Omsorg. Tiltak og satsinger frem mot 2030.

Så vil debatten fremover helt sikkert dreie seg om å øke grunnbemanningen, flere fra deltid til heltidsstillinger, nye rekrutteringstiltak, utdanne egne helsearbeidere, færre som skal bo hjemme, flere i institusjon, mulighetene for å øke de økonomiske rammene, mer bruk av frivilligheten og pårørende, Omfordeling av kompetanse, flere ufaglærte hender i pleien. Listen er lang og vi må være villige til å se på hele organiseringen og vi må være villige til å se på hvordan virksomhetene driftes i dag og hvordan strukturen påvirker tjenestene innen Helse og Mestring i Larvik kommune.