Gå til sidens hovedinnhold

Høyre – med hjerte for hele Larvik

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken la Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram sitt budsjettforslag. For Høyre har det vært viktig og sikre mer penger til skolen og frivilligheten, samt flertall for en politikk som er egnet til å skape vekst i form av økt tilflytting og næringsetableringer. At unge som velger et yrkesrettet utdanningsløp får lærlingplass er også en av våre hjertesaker som nå blir vedtatt.

Hvert av de tre partiene i samarbeidskonstellasjonen har satt sitt fotavtrykk, men det viktigste av alt – budsjettet er utformet for å møte de utfordringene kommunen står ovenfor. Larvik har en demografisk utfordring med et økende antall eldre. Derfor må vi sørge for å styrke helse- og omsorgstjenestene samtidig som vi systematisk jobber for økt tilflytting av yngre mennesker. Det nye Helsekvartalet vil bli et forbedret tilbud til innbyggerne i hele kommunen, og blir et fremtidsrettet senter for spesialiserte helsetjenester.

Høyre sier nei til innføring av eiendomsskatt fordi det motvirker arbeidet med å skape tilflytting og næringsvekst, og fordi skatten rammer nyetablerte og minstepensjonister og følgelig er usosial. I det budsjettet flertallet legger fram er derfor utredning av eiendomsskatt i Larvik ikke aktuelt.

Jeg arbeider i Telemark og leser Varden og TA daglig. I Telemark har flere kommuner innført eiendomsskatt, men de budsjettmessige utfordringene er likevel de samme der som i kommuner uten eiendomsskatt. Poenget er at eiendomsskatt er en inntekt man meget raskt «venner seg til», og den blir fort en «sovepute» som utsetter andre nødvendige økonomiske grep. Resultatet er økt skattebyrde uten forbedring i tjenestene til innbyggerne.

Et grep Høyre nå tar, er en skjerpet forvalting av kommunens enorme eiendomsportefølje. Det er ikke for ingenting at ordfører Erik Bringedal for eksempel gikk i bresjen for at Festiviteten skiftet eier. I budsjettet har vi tatt ut kommunedirektørens forslag om å bruke 10 millioner kroner til oppussing av Romberggata. Det er ikke Høyre-politikk å bruke flere millioner kroner på et bygg vi ikke aner hva skal brukes til!

Det skal også legges fram en strategi for eiendommene våre. Hvilke kan med fordel selges? Har vi eiendommer kommunen eier vi kan ta i bruk fremfor å leie dyrt? Et svært viktig tiltak i forbindelse med salg av overflødige kommunale eiendommer er at vi omregulerer før salg, for eksempel til boligformål. Dette øker verdien, og dermed kommunens inntekter betydelig.

Høyre har i budsjettarbeidet fått gjennomslag for grep som gjør at ressurser på arealavdelingen frigjøres til å behandle private reguleringsplaner. En serviceinnstilt areal-, plan -og byggesaksavdeling, som raskt behandler planer og søknader, er av avgjørende betydning for vårt omdømme. Dette, sammen med omdømmeprosjektet Midtpunkt Larvik, vil kunne gi økt vekst i næringslivet.

Rammen til grunnskolen i Larvik styrkes årlig med til sammen 2,5 millioner kroner mer enn det kommunedirektøren foreslår. Av disse er kr 300.000 avsatt til utendørs svømmeopplæring. Den nye lærerplanen som trådde i kraft tidligere i høst gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og livredningsundervisning skal foregå ute. I Larvik med vann på nesten alle kanter er dette særs viktig, og administrasjonen får nå mulighet til både opplæring av ansatte og/eller man kan kjøpe denne type kurs.

Fysisk aktivitet har en dokumentert positiv effekt på barn og unges læring. I 2015 fikk Høyre flertall for å innføre «60 minutter fysisk aktivitet hver dag i Larvik-skolen» som en integrert del av undervisningen. I stedet for å følge opp vedtaket har administrasjonen pekt på manglende ressurser. Til tross for at andre kommuner har innført dette uten økte overføringer øremerkes nå midler til dette.

Gode utearealer som inviterer til aktivitet på skolene og i barnehagene gir et viktig fundament for barn og unges helse, trivsel og læring. Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet setter derfor av hele 30 millioner kroner over tre år som skal gå til en betydelig oppgradering av forsømte skolegårder og uteplasser i barnehager.

Frivilligheten treffer Høyre midt i hjertet og vi er ikke enige i kommunedirektørens forslag om at idretten og kulturen må ta sin andel av innstrammingene. Derfor kuttes det ikke i rammen til frivillige lag og foreninger innen kultur, ei heller i driftsstøtten til idretten.

Kommunens gjeld er høy, og selv om det er gjort mange flotte investeringer i årenes løp er det en kjensgjerning at bremsen må på. I motsatt fall blir det ingen handlefrihet igjen til neste generasjon. Flertallet har tatt kommunens økonomisjef advarsler innover seg, og vi har endog lagt oss på et lavere investeringsnivå enn det kommunedirektøren selv foreslår. Det å i større grad ta vare på, og pusse opp eksisterende bygg, har da også et tidsriktig miljøaspekt i god verdikonservativ ånd.

For Høyre er det av avgjørende betydning å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Ikke for å salte ned penger på bok, men for å slippe at kommunens ansatte stadig må gjennom omstillingsprosesser, og for å ha en økonomisk buffer som setter oss i stand til å håndtere uforutsette hendelser – som erfaringsmessig inntreffer.

Kommentarer til denne saken