Regjeringen leverer på sine løfter. Kommuner og fylkeskommuner skal ha gode rammer og en forutsigbar økonomi. Lokalt her i Larvik gjennomførte vi i Arbeiderpartiet en valgkamp inn mot stortingsvalget med et tydelig budskap om å reversere flere av de usosiale kuttene den forrige regjeringen gjorde, og vi ville rette opp flere svekkede refusjonsordninger som medførte store merkostnader i kommunen, om vi kom i en ny regjering.

For å kunne levere gode tjenester innen barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester, for å nevne noen områder vi som lokale folkevalgte er satt til å forvalte, blir det med forslaget til statsbudsjett nå et større handlingsrom. Regjeringen foreslår blant annet å øke de frie inntektene til kommunene. Dette gir oss en mulighet for å ikke svekke viktige tjenester eller å gjennomføre alle kuttforslagene som er fremmet i forslaget fra kommunedirektøren.

For Larvik kommune vil forslaget til statsbudsjett bety et økt handlingsrom på 15,6 millioner kroner. Det vil gi oss mulighet til å kunne opprettholde tilbud og tjenester som er foreslått redusert eller avviklet. De som har lav og middels inntekt får redusert skatt, det blir redusert makspris i barnehage og SFO, det legges opp til økt fagforeningsfradrag og økt reisefradrag. I sum vil dette redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre for vanlige folk.

For å bedre inkluderingen i arbeidslivet legges det opp til 1000 flere tiltaksplasser. Gjennom å styrke NAV vil mange flere få muligheten til å få økt og ny kompetanse og kunne delta i arbeidslivet. For Arbeiderpartiet vil arbeid alltid være det viktigste virkemiddelet for økt inkludering i samfunnet.

I budsjettarbeidet fram til kommunestyrets vedtak i desember, vil Larvik Arbeiderparti være en konstruktiv samarbeidspartner, og gjøre det vi kan for å opprettholde gode tjenester til våre innbyggere. Selv om vi får en økning i frie inntekter og vi har et stort fokus på utgiftssiden av budsjettet, må vi også se på inntektssiden. Alle prognoser tilsier at vi har et økende behov for offentlige tjenester i årene foran oss, og vi må da kunne finansiere fremtidens behov for velferd for våre innbyggere.

Larvik Arbeiderparti vil foreslå at kommunen utreder konsekvensene av eiendomsskatt i 2022. Vi ser en demografi-utvikling som tilsier et stort omsorgsbehov og behov for helsetjenester i årene framover. Det er derfor også behov for økt bemanning for å utføre disse oppgavene. Vi må også investere i tiltak som øker attraktiviteten, som gir befolkningsvekst, som skaper flere arbeidsplasser og skatteinntekter i fremtiden for Larvik kommune.