Dette er en problemstilling som ofte oppstår, rundt omkring i dette landet for ansatte i hjemmetjenesten. Og sånn har det vært i mange år nå, alt for mange år. Det at man risikerer parkeringsbot når man hjelper et menneske i nød, eller gir den nødvendige helsehjelpen som innbyggerne har krav på gjennom loven, så er det noe fundamentalt galt! Rundt om i landet må hjemmetjenesten veldig ofte bruke tid på å finne et sted der de har lov til å parkere tjenestebilen, for så å levere tjenesten de er pålagt av sin arbeidsgiver å yte. Det som er litt ironisk, er at det er kommunene som har ansvaret både for parkeringstjenesten og hjemmetjenesten.

Med dagens trender ligger dessuten endel byområder an til å få et redusert antall parkeringsplasser, fordi det er en økende politisk konsensus rundt behovet for reduksjon av biltrafikk i sentrumsområdene. Dette er områder der hjemmetjenestens pasienter ofte bor, noe som medfører at trenden i seg selv utgjør et av flere argumenter som belyser spørsmålets stadig økende aktualitet. Samfunnet legger opp til at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme i sitt eget hjem. Dermed øker behovet for hjemmetjeneste og også behovet for parkering nært disse hjemmene! Når helsepersonell stadig må bruke tiden på å finne et egnet sted for å sette fra seg tjenestebilen, så går mye tid vekk som man kunne brukt på å pleie pasienter og å yte omsorg. Dette forholdet mener vi utgjør en dårlig utnyttelse av våre felles ressurser.

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten vil gjenspeile seg i en helsemessig gevinst, da det i tillegg til samfunnets medmenneskelige hensyn, også vil være en mindre belastning på fellesskapets økonomi. Ved å la helsetjenesten få parkere bilen der det er behov, vil man minimere potensielle skadevirkninger, som et resultat av at helsepersonell får raskest mulig tilgang til pasienten.

Det er viktig at hjemmetjenesten har mulighet til å sette fra seg tjenestebilen så nært pasienten som mulig for å få oversikt over situasjonen, slik at vedkommende kan få den riktige helsehjelpen så raskt som mulig. Hjemmetjenesten er ofte bindeleddet mellom AMK og pasientene, og det er det en grunn til. Mennesker ringer folk de har tillit til, og det er veldig ofte folk man har kontakt med i hverdagen. Årsaken til at hjemmetjenesten blir kontaktet før AMK, er på grunn av tryggheten mange mennesker opplever, noe som er en tillitserklæring til hjemmetjenesten og den jobben som utføres.

Så hva er det egentlig dette handler om? Vel, det handler rett og slett om lovverket vårt. Rundt om i hele landet ser vi den samme diskusjonen, fra Tromsø i nord, til Ålesund i vest og Sandefjord i sør. De ansatte i hjemmetjenesten prøver å få forståelse fra arbeidsgiverne sine, men blir stort sett møtt med argumentasjon om at veiledende lover og bestemmelser må overholdes. Arbeidsgiverne sier de kan ettergi boten dersom de ansatte kan bevise nødrett, men hvis dette ikke er aktuelt, så må den ansatte selv betale forelegget. En skulle kanskje tro at dette er en enkel sak å få ut av verden. For er det ikke sånn at man bare kan utøve litt skjønn mellom de ulike etatene i kommunen, og ha litt god gammeldags forståelse for hverandres arbeidsoppgaver? Dessverre så er det ikke så lett. Det som er løsningen på problemet, er en endring av vegtrafikkloven §-11.

Vegtrafikkloven §-11 sier i dag: «Kongen gir regler om adgang til å fravike det som er fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 5, 6, 7, 8 og 9 for fører av utrykningskjøretøy, fører av kjøretøy i polititjeneste og fører av vegarbeidsmaskin eller annet kjøretøy som nyttes til arbeid på eller ved veg. Det samme gjelder for fører av kjøretøy i Statens vegvesens tjeneste og offentlig parkeringskontrolltjeneste.»

Utfordringen for kommunene er at man ikke kan gi noen dispensasjon fra loven, mens andre ikke får det. Det ville ikke kun ha blitt et juridisk spørsmål, men også et lokalt demokratisk spørsmål for kommunen. Derfor velger ofte kommunene, forståelig nok, å henvise til vegtrafikkloven. Det er lovverket som må endres.

Sandefjord Senterparti og Vestfold Senterparti har jobbet aktivt for å endre dette lovverket, slik at hjemmetjenesten også inkluderes. Vi har tidligere tatt opp denne saken med Solberg-regjeringen i 2020, men ble dessverre ikke hørt da. Nå har stortingsrepresentantene fra Senterpartiet gjenopptatt saken, og forhåpentligvis får de satt denne viktige saken på dagsorden i stortinget og regjeringen, for det er på høy tid at loven nå blir tilpasset dagens behov. Alle landets innbyggere bør kunne få den nødvendige helsehjelpen de har krav på så raskt som mulig, uten at helsepersonell skal behøve å tenke på om parkeringen medfører bot eller ikke.