Gå til sidens hovedinnhold

Hva prioriterer vi?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommuneplanens arealdel skal revideres.

Larvik har et spesielt rikt naturmangfold, men vi har dessverre allerede ødelagt mye av dette ved utbygging og andre aktiviteter.

Kommunedirektøren og formannskapet anbefaler nå å vedta en rekke omdisponeringer av Landbruks-, Natur- og Friområder (LNF-områder). Dette er åpenbart i strid med statlige retningslinjer og forventningsbrev samt fylkeskommunale planer. Disse retningslinjene m.m. gir rammer for kommunens delegerte myndighet, som skal sikre viktige nasjonale interesser. Generelt sier disse dokumentene at vi allerede har omdisponert og ødelagt alt for mange/store slike arealer, og at vi heller må rehabilitere noe av den ødelagt naturen enn å omdisponere/ødelegge enda større/flere naturområder. Dette er i samsvar med påpekning fra FNs generalsekretær, med omfattende vitenskapelig grunnlag i FNs Naturpanel og Klimapanel.

Statsforvalteren og/eller Fylkeskommunen har innsigelser til en rekke av disse omdisponeringene og anbefaler at de fleste andre ikke vedtas. Bakgrunnen for dette er retningslinjer m.m. som er nevnt ovenfor, og at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i disse områdene, slik at vi hverken vet nok om hvilke naturverdier som finnes der, eller hva vi mister hvis de omdisponeres. Nettopp kombinasjonen av mangelfull kunnskap og manglende vilje til å prioritere naturmangfoldet er årsaken til at vi allerede har ødelagt mye av det unike naturmangfoldet Larvik hadde i utgangspunktet.

Kommunedirektørens kompetente medarbeidere laget gode konsekvensutredninger av hvert enkelt av de nesten 300 ønskene som kom inn om omdisponering av naturområder til forskjellige utbyggingsformål, da arbeidet med planrevisjonen startet ved årsskiftet. Retningslinjene som er nevnt ovenfor ble sammen med det vi har av kunnskap om den verdifulle naturen vår lagt til grunn for konsekvensanalysene. Resultatet var at bare noen ganske få av forslagene kunne anbefales lagt inn i kommuneplankartet.

MDG/jeg foreslo at vi må utarbeide en «Temaplan for naturmangfoldet», slik at vi vet både hva vi har, og hva vi mister. Kommunedirektøren utredet dette forslag, og ba om 1 million kroner for å utarbeide en slik plan, inkludert å skaffe oss bedre kunnskap om den verdifulle naturen vår.

Kommunestyreflertallet fant ikke penger til dette i et kommunebudsjett på 3.000 – 4.000 millioner, men ville heller prioritere kortsiktig pengebruk, f.eks. et tilsvarende beløp i tilskudd til Larvik Håndballklubb (og mange andre sikkert ønskelige og nødvendige formål). Jeg har slett ikke noe imot håndball, men i en større, langsiktig sammenheng er jeg ikke i tvil om at det er viktigere å ta vare på den verdfulle naturen vår.

Kommunestyreflertallet vedtok omtrent samtidig å legge ut svært mange av de nesten 300 forslagene på «høring», til tross for at konsekvensutredningene viste at nesten ingen burde inn i plankartet.

Nå har høringsuttalelsene kommet inn. I tillegg til uttalelsene fra Statsforvalteren og Fylkeskommunen har Naturvernforbundet, Ornitologene («fuglekikkerforeningen»), Turistforeningen, Jordvernforeningen og en rekke privatpersoner levert gode begrunnelser mot svært mange av disse forslagene om å ødelegge mer natur. På den annen side har en del næringsinteresser ønsket å omdisponere enda mer natur og å gjøre det enklere å bygge med mindre hensyn til by- og bomiljø.

Kommunedirektøren har anbefalt at en del av disse ønskene tas inn i arealplankartet, og Formannskapet anbefaler enda flere. For meg er dette helt utrolig, når Statsforvalteren/Fylkeskommunen har innsigelse mot mange av dem og fraråder at de fleste andre tas i bruk til noe annet enn natur. I tillegg er det stikk i strid med FNs påpekning av «rødt lys» for mere naturødeleggelse!

Formannskapet har i tillegg foreslått en del endringer i planbestemmelsene, som først og fremst legger til rette for at eiendomsutviklere/utbyggere skal tjene bedre på prosjektene sine.

Hva prioriterer vi?

Formannskapet mener tydeligvis at vi bør prioritere at noen av oss kan tjene mere penger på å ødelegge enda mer natur, økonomisk vekst og stadig økende materielt overforbruk for oss som lever her og nå. Da må vern og rehabilitering av natur vike, likeså bedre kvaliteter i by- og bomiljø, og ikke minst livskvaliteten for alle dem vi håper skal komme etter oss.

Hva mener du?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.