Spørsmål:

Sykehjemmet oppleves som et oppbevaringssted. Har jeg som pårørende ansvar for at mamma får fysisk aktivitet og sosial stimulans når hun er på sykehjemmet?

Ombudet svarer:

Fint at du tar opp dette. Din mor er dessverre ikke alene om å erfare at det er få aktivitetstilbud og liten mulighet for opptrening på sykehjem. Det er ikke du som pårørende som har dette ansvaret.

Når din mor er på sykehjem er hun pasient på en helseinstitusjon. Kommunen må da ha vurdert at hun har behov for et så omfattende tjenestetilbud. Noen pasienter innvilges korttidsopphold ved et sykehjem. Andre får langtidsplass, og får da sykehjemmet de facto som sitt "hjem".

Helt uavhengig av lengden på sykehjemsoppholdet skal det utarbeides en plan for den enkelte pasient. En slik plan skal tydeliggjøre hvordan den enkelte beboer skal behandles og hvordan sikre deltakelse i pasientens daglige gjøremål ut fra den enkeltes ressurser og forutsetninger. Ansvaret for dette ligger fremfor alt hos ledelsen på sykehjemmet, men også hos hver enkelt ansatt.

Du kan etterspørre om det er utarbeidet en slik plan for din mor, hvor også fysisk aktivitet og sosiale behov er med, og gjerne med planer med tidspunkt for trening, tur, konkrete aktiviteter mv. Din mor har rett til å medvirke i utformingen av en slik behandlingsplan, og du som pårørende kan også gjerne bidra dersom din mor ønsker det. Hvis din mor ikke selv er i stand til å ivareta sin rett til medvirkning, kan du som nærmeste pårørende medvirke sammen med henne i utformingen av tjenestetilbudet. Pårørende som kjenner pasienten godt, vil ofte kunne bidra med viktig informasjon som kan være til stor nytte for kvaliteten på oppholdet.

Brukere av pleie- og omsorgstjenester skal få tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Kommunen skal utarbeide skriftlig prosedyrer som skal sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet. Sykehjemmet skal legge til rette for at pasientene kan bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen.

Det er også slik at pasienter på sykehjem skal ha mulighet til å ivareta egenomsorg. Det betyr at helsepersonellet som hjelper din mor skal gi henne nok tid og tilpasset hjelp slik at hun kan gjøre det hun klarer selv og på den måten opprettholder funksjoner som for eksempel av- og påkledning.

Sykehjemspasienter, hvor de eldre er den store gruppen, har rett til å leve et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut. Som ombud registrerer vi svikt her, særlig for pasienters muligheter til å komme seg ut.

Vi har forståelse for at arbeidssituasjonen kan være krevende for ansatte på sykehjem og at det kan være vanskelig å finne tid og ressurser til alle disse oppgavene. I noen tilfeller kan det også handle om hvordan tjenesten er ledet og organisert.

Som pårørende kan du vise til hvilke rettigheter din mor har som pasient, og helst bør dette skje i god dialog med sykehjemmet.