Snart er det kommunevalg og vi kommer til å se politikere som skal ut og hilse på ansatte og beboerne på sykehjem i hele Norge. De er engasjerte og sikre på at akkurat deres parti vil gjøre livet enda bedre. Men hvordan kan slike korte besøk gi dem den innsikten de trenger?

Det er rundt 820 sykehjem i Norge og rundt 38000 pasienter som bor i dem. Her bor og lever en av de mest sårbare pasientgruppene i landet. De trenger hjelp til å ivareta seg selv, fordi fysisk og/eller psykisk helse ikke gjør at de kan det lenger. Rundt 80 prosent av sykehjemsbeboerne har demens, og mange har andre og sammensatte helseutfordringer i tillegg.

Det finnes minst ett i hver eneste kommune, enten det nå heter bo og omsorgssenter, servicesenter mv. De fleste er drevet av det offentlige, bare rundt 50 er drevet av ideelle aktører og et mindretall er drevet privat.

Hvordan står det til hos oss?

Vi vet for lite om kvalitetenpå sykehjem fordi verken pasienter eller pårørende spørres om deres opplevelser. Kun 33 (9 %) av landets 356 kommuner gjennomførte bruker og pårørendeundersøkelser på sykehjem i fjor! Det er svært lavt på en tjeneste som skal ivaretaen av de de mest sårbare pasientgruppene vi har. Alle som jobber på feltet melder at de som bor på sykehjem har flere og sammensatte behov nå enn før, noe som igjen krever mere oppfølging av de som jobber der.

Mange pårørende har selv måtte være pleier før man har fått sykehjemsplassen. De er opptatt av at deres kjære ivaretas på best mulig måte, den tiden de har igjen å leve. De pårørende spørres ikke om hvordan de opplever at deres kjære har det under oppholdet.

Det er mange som er fornøyd men pårørende som har klager eller vil ta opp kritikkverdige forhold må ofte gå til media eller klage til Statsforvalteren for å bli hørt. Mange pårørende sier ikke ifra når de ser kritikk verdige forhold, ofte fordi de er redde for represalier eller få et dårlig samarbeid med sykehjemmet. Dette er urovekkende og slik kan vi ikke ha det fremover.

Sykehjem koster for både pasient og kommune

Befolkningen i kommunene må få informasjon om hvordan de som bor på sykehjem har det. De som bor der trekkes nesten 85 % av pensjonsinntekten din og makspris på en sykehjemsplass kan være opptil 60 – 70 000 kroner i måneden. Det er en av de dyreste egenbetalingene vi har for et offentlig helsetilbud i Norge. En burde kunne forvente at man skal ha muligheter til å gi jevnlig tilbakemelding for å sikre gode tjenester med så høy egenbetaling.

Bruker og pårørendeundersøkelser gir politikerne og de ansvarlige for tjenesten muligheter til å følge med på hva som fungere bra og hva man må forbedre. Tidligere var botiden på sykehjem opp mot fem år, nå er det på vei ned mot mindre enn to år. Da sier det seg selv at her bør man følge løpende med og følge opp hvordan pasienter og pårørende erfarer tjenesten.

Nå kan du si fra hva du erfarer!

Pårørendealliansen jobber for at pårørende skal bli hørt. Nå har vi laget en bruker -og pårørendeundersøkelse på nettet som er gratis som er anonym og åpen til alle døgnets tider. Med denne sykehjemsundersøkelsen sykehjemslisten.no har vi har gjort jobben vi mener KS og kommunene selv burde gjøre jevnlig! Her kan både pårørende og pasienter vurdere det grunnleggende i oppholdet uten å måtte gå til media for å høres. Undersøkelsen spør om hvordan man vurderer maten, måltider, aktivitetstilbud, fellesarealer, samarbeid med personalet med mer. Her kan man gi karakterer som er nyttig informasjon for å bruke videre i å utvikle gode og trygge tjenester og skrive egne erfaringer i tillegg i en stor tekstboks.

Vår oppfordring er derfor: Er du pårørende til noen som bor på sykehjem, så bruk din stemme! Si fra hvordan du opplever at hverdagslivet er der din partner, far, bestemor eller andre kjære bor! Din tilbakemelding er viktig for hvordan dere opplever sykehjemmet drives. Dette kan bidra til kunnskap for de som bestemmer over hvor mye ressurser man skal brukes på en av de mest sårbare gruppene vi har, enten de vil skjære ned eller ruste opp! I NRK Brennpunkt Bak lukkede dører brukte man skjult kamera på sykehjem. Pårørende er som «kamera på to bein». Dere som jevnlig besøker deres nærmeste får med inntrykk av mat, av måltider, av atmosfæren og stemningen, av fysiske og psykiske endringer. Dere observerer de ansatte og bryr dere om eldre som sitter alene. Pårørende er «på opptak» hele tiden og det de erfarer bør tjenestene lære av.

Eldreomsorg er et viktig tema i kommunevalget 2023. De som velges bør vite hvordan de som lever på sykehjem har det, om de kan svare selv, eller hva de pårørende opplever det, når de forteller om sine erfaringer.

Din stemme teller – vi håper du bruker den til å fortelle om dine erfaringer med kommunens sykehjem!