I mange områder kan man nå ved selvsyn se at hytteutbygging er ute av kontroll. Bare ved å ta en kjøretur fra Skinnarbu til Rauland i Telemark ser man at flotte høyfjellsområder er tilnærmet ødelagt. Og ved en båttur langs Vestfoldkysten, for eksempel ut Sandefjordsfjorden, er kystlinjen nær ødelagt av hytteutbygging med mange store, «flotte» hytter. Selve strandsonen er nå i stor grad nedbygget i både Larvik og Sandefjord, og nå er det kystsonen innenfor som blir angrepet. Og dette angrepet inkluderer også Sørskogen ved Nevlunghavn.

En måling som er utført av IPSOS for Norsk Friluftsliv gir sterk støtte til de som ønsker en redusert hytteutbygging på Østlandet, det være seg på fjellet eller ved sjøen. For området Østlandet (Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark) sier 54 % av de utvalgte spurte at dagens hytteutbygging går for hardt ut over naturen, mens 35 % mener at vi har natur nok. Utgangspunktet for undersøkelsen er en lokal kamp mot hytteutbygging i Lom.

Ringsaker kommune, en av våre store hyttekommuner som innbefatter Sjusjøen, innrømmer i dag at de burde ha gjort ting annerledes. Og før jul ble et planlagt hytteområde her skrinlagt på grunn av et enormt lokalt engasjement for å bevare området. «Vi så ikke hvor mye det betydde for folk, og det har vi tatt inn over oss» sier den lokale ordfører fra AP.

For å bøte på det frislippet som i praksis hittil har vært til stede ved hytteutbygging i Norge, mener koordinator i Forum for Natur og Friluftsliv i Innlandet, Morten Aas at en ny nasjonal hyttepolitikk må på plass. Det føres i dag bare unntaksvis en politikk som er på linje med det folk egentlig ønsker. Aas sier videre: «I dag er det ingen nasjonal politikk på hyttebygging. Det er heller ingen regional politikk. Da er vi der at alt ansvaret ligger på kommunene». Og det er jo også gitt politiske signaler fra sentralt hold at fylket i mye mindre grad skal overstyre den lokale beslutningsretten. Reelle innsigelser fra Statsforvalter i utbyggingssaker blir derfor ofte sett bort fra, ref. Sørskogen.

Hvilken beskyttelse har så i realiteten naturen? Vigdis Vandvik, professor ved Senter for bærekraftig arealbruk ved Universitetet i Bergen mener at på papiret har naturen en god beskyttelse, for eksempel i naturmangfoldsloven og plan- og bygningsloven. Hovedproblemet er alle tillatelsene og dispensasjonene som gjør det mulig å bygge ut, selv om lovene forbyr det. «Vi er nå i ferd med å dispensere og regulere bort den naturen vi har igjen. Slik kan vi ikke fortsette!» sier Vandvik.

Og hvorfor ble det så galt? Jo, fordi det i praksis bare er grunneier og utbygger som er de aktive parter og som spiller inn arealer de vil bygge ut. Og den vanlige natur- og fritidsbruker forholder seg stort sett i ro. I den grad den lokale bruker av naturen i de planlagte utbyggingsområdet involverer seg, må han regne med å bli hardt angrepet av grunneiere og deres advokater. Når undertegnede og Odd Erik Haakonsen sterkt har engasjert seg mot nytt hyttefelt i Sørskogen, Nevlunghavn, anfører grunneiers advokat Klaastad Svendsen i ØP : «Og da bør man diskutere om enkeltpersoner skal gis muligheten til å utøve så mye makt over politiske vedtak som Ottar Haugen og Odd Erik Haakonsen har gjort i dette tilfelle. De har forsøkt å endre utfallet av et lovlig vedtak etter en demokratisk og lovlig fattet prosess som har pågått i fire år». Disse uttalelsene er uakseptable, og Klaastad Svendsen viser her en fullstendig manglende forståelse for grunnleggende demokratiske prinsipper.

Den samme Klaastad Svendsen har aktivt, på vegne av sin klient, under hele planprosessen arbeidet i det stille for å få vedtatt en utbygging av Sørskogen. Vi i lokalmiljøet våknet da vi endelig forsto hva som var i ferd med å skje. I kommune etter kommune forstår man nå at hytteutbyggingen er ute av kontroll, nettopp fordi grunneiere og utbyggere kan jobbe i det stille for å få politikerne over på sin side – uten at noen tenker helhetlig og uten at noen tar naturens parti. Det er fortsatt ikke for sent å snu i Sørskogen.

Det er da avslutningsvis også grunn til å fremheve at Planutvalget i sitt møte den 14.02.23 avviste den fremlagte detaljreguleringsplanen fra initiativtaker, og at saken nå vil komme opp i Kommunestyret den 22.03.23. Mye ny informasjon har nå blitt presentert i saken, så det må derfor være god grunn til å anta at våre politikere da vil si NEI til et nytt hyttefelt i Sørskogen.