Leserinnlegg ad Kystkultursenter i Fiskernes Hus,Stavern.
Av Leder i Kystlaget Fredriksvern, Astrid Danielsen.


Valgflesk eller ikke?! For dem som, i ØP (070919), omtales som ildsjeler og entusiaster i Stavern, er det kjærkomment å få drahjelp i det langvarige arbeidet mot å få til Larvik kommunes første kystkultursenter. Det maritime miljøet i Stavern står samlet og klar til fylle Fiskerens Hus med lokal kysthistorie og aktivt medvirke til å videreformidle kunnskap om maritim tradisjon,- «Et kompetansesenter for håndverk, historie, fiskeri og aktivt vedlikehold og restaurering av motorer og stedegne båter». I Norge er det vanlig at kystlagene er involvert i opprettelse og drift av Kystkultursentra. Kystlaget Fredriksvern har deltatt aktivt siden Kommunedelplans-arbeidet i 2002, der behovet for kystkultursenter kom med. Jeg vil her dele noen tanker om hvorfor vi engasjerer oss i Fiskernes Hus som kystkultursenter og om det kystlaget kan bidra med i et slikt hus.
Kystlaget Fredriksvern engasjerer seg i arbeidet med å opprette Kystkultursenter fordi vårt formål er:
Kystlaget Fredriksvern skal fremme arbeid for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur i overensstemmelse med Forbundet KYSTEN. Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av:
• Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegent for distriktet.
• Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.
• Samarbeid med museer, foreninger, skoler og lignende om aktuelle kulturoppgaver.

Kystkulturen er et felles velferdsgode innenfor kulturpolitikken. Kystkulturbegrepet er mangfoldig, og innebærer blant annet vern av kultur arv, fremme innsikt i-, og utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse. Bevaring av kystkultur er ikke et eget område, men en del av et kulturelt bilde av lokalt opphav.
For Kystlaget Fredriksvern (KF) betyr det at vi bør være aktive pådrivere for å fremme kystkultur i oppvekstløpet hos Larvik Kommunes unge. Hva hadde den kulturelle skolesekken i Larvik vært uten kystnær og maritim kunnskap? Lokal- og stednær kunnskap burde vært bygget opp omkring kyst og kystkultur. Et kystkultursenter vil således ha som mål å romme aktiviteter for alle aldre, selv om majoriteten av vår medlemsmasse er 50 +. Det betyr også at vi samarbeider tett med andre organisasjoner og miljøer i kommunen for å få til dette.
En viktig oppgave for KF er å verne om kystkulturen i takt med modernisering og fremskritt i folks behov for bo og fritidsaktiviteter ved og på sjøen. Mange ønsker å oppholde seg eller bo i LK på grunn av nærheten til Larviks 120 km kystlinje, og derfor må kysten utvikles og vernes systematisk. Dette er komplekst og krever gode gjennomtenkt planer, der KF er aktivt med på blant annet høringer. Det fremsettes ofte forslag om nedbygging og fortetning, også innenfor 100 m sonen, som vil være i konflikt med kystens egenart og folks behov for turområder. Fiskernes Hus er ikke tilfeldig plassert der det er. Nærheten til vannkanten er helt essensiell, og det er viktig å bevare huset og områdene rundt til allmenn benyttelse. I samme område tilrettelegges for tilbud for turister, som KF mener er nødvendig og bra, selv om det noen ganger kan være vanskeligere å argumentere for tilgang på kultur og historie, fremfor is og god mat. Kystlaget mener at et aktivt kultursenter i vannkanten, og rett ved Stavern båthavn, Sjektekanalen og spisesteder, er en viktig plassering, og kan bidra til at kommunens egne og turister i Stavern får mer kunnskap om stedets kystkultur og historie.
KF er avhengig av at kommunen legger til rette og støtter driften av et Kystkultursenter. KF har lang erfaring som drivere av de lokale fyra, og vi ser frem til å samarbeide med andre for å få til en god drift av Fiskernes Hus. Det å ha et dedikert hus er samlende på det maritime miljøet, og vi ser for oss at Fiskerens Hus kan bli et kompetansesenter for eksempel for entusiaster med behov for assistanse til vedlikehold av eldre båter og motorer. I dag har KF et av Galleiskurene i Fredriksvern verft der slik aktivitet foregår. Med et kystkultursenter kan man samle og formidle enda mer av denne kunnskapen. I tillegg kan KF bidra til et levende motorverksted og motormuseum. Vi ønsker å bidra til at motorer som er laget i kommunen og andre tilsvarende mekaniske motorer holdes i drift med fagmessig og oppdatert vedlikehold og reparasjoner. Unge kan også få kjenne på å montere og demontere mekanikk, noe som sjelden er inne i skolefagene lengre.

Kommunen trenger et kystkultursenter i Fiskerens Hus, Stavern! :anchor::anchor::anchor::anchor::anchor:
• Fordi et kystkultursenter kan bidra til lokal samling og fellesskapsfølelse.
• Fordi det kan formidle til dels utdøende kunnskap. Hva vet du om Larviksfjordens båtbyggerier og Staverns lokale kysthistorie? Hvorfor er båtene utformet som de er? Hva fisket man med? På hvilken måte har sjøen gitt liv til Stavernsamfunnet? Hva finnes av historisk materiale som er hentet opp utenfor kysten vår? Hvordan fungerer en mekanisk sjektemotor? Hvordan fortøye en båt? Kan du regler og normer for kjøring av båt? Kan du sløye fisk? Rense ei krabbe? Flette en fender av hampetau?
• Fordi vi kan løfte frem maritimeprosjekter sammen.
• Fordi kystkulturen i Larvik kommune trenger rammevilkår for å utvikle seg
• Fordi det kan gi et bedre tilbud til barn og unge
• Fordi «Vern gjennom bruk» er mer levedyktig
• Fordi kystlaget har vist seg i stand til å restaurere og vedlikeholde offentlig bygningsmasse med høy verdi under svært vanskelige forhold
• Kystkultursenteret bør opprettes i Fiskernes hus fordi beliggenheten er helt ideell ved siden av sjektekanalen , småbåthavna og Båtforeningen, og det gir mulighet til å bevare området til allmenn bruk og glede.
• Fordi Fiskernes Hus er ment for å ha fiskeboder og maritim aktivitet.
Kystlaget Fredriksvern er, sammen med flere fra det marine miljøet, klare med innhold, vi trenger bare huset!