Det har de siste månedene vært mange oppslag i Østlands-Posten og på sosiale medier knyttet til iFokus sitt salg av sine barnehager.

iFokus har helt siden etableringen i 1973 hatt som formål å bidra til at så mange som mulig av Larviks innbyggere kommer seg inn på arbeidsmarkedet, samt bidra til at de som er i jobb kan bli værende i arbeidslivet lengst mulig. For å kunne tilby gode arenaer for opplæring og trening etablerte vi mekanisk avdeling, tre-/snekkeravdeling, kontoravdeling og barnehager. Alle disse avdelingene brukte vi aktivt for å gi personer en «plattform» som man kunne ta med seg over i det ordinære arbeidsmarkedet.

På slutten av 90-tallet ønsket vi å se om vi kunne jobbe med arbeidsinkludering direkte inn i ordinært arbeidsliv – uten å gå veien om våre egne virksomheter. Dette viste seg så vellykket at vi valgte å avvikle våre egne produksjonsavdelinger, bortsett fra barnehagene. I tillegg til å få frigjort ressurser til arbeidsinkludering, unngikk vi med dette strategivalget å være i konkurranse med bedrifter som vi var helt avhengig av når det gjaldt å få til vellykket arbeidsinkludering.

Men hvorfor fortsatte vi å drive barnehager – og i tillegg etablere 2 nye i 2007 – når vi solgte/avviklet de andre virksomhetene vi hadde?

På begynnelsen av 2000-tallet var det stor mangel på barnehageplasser i Norge. For å bedre denne situasjonen ble det såkalte «Barnehageforliket» inngått på Stortinget i 2003 for å sikre full barnehagedekning i hele landet. Både private- og kommunale aktører ble invitert til denne nasjonale «dugnaden». Med en slik nasjonal satsning var det ikke aktuelt/ønskelig at iFokus skulle avvikle eller selge sine barnehager. Larvik kommune ønsket snarere at iFokus skulle bidra til at Larvik også skulle få full barnehagedekning – derfor ble Grevle barnehage i Stavern og Torpeløkka barnehage i Helgeroa - etablert av iFokus i 2007, i tillegg til Lysheim og Tjølling som vi hadde fra tidligere. Selv om kommunen eier Fokus 100% så er våre barnehager klassifisert som private.

Idag er situasjonen en helt annen i barnehagesektoren. I Larvik har vi full barnehagedekning og flere av barnehagene i distriktet har ledig kapasitet. Derfor blir det en «kamp» om ungene, og det stiller større krav til innovasjon, kvalitet og bemanning for å være en attraktiv barnehage. Dette mener vi er positivt. Det krever imidlertid at vi som barnehageeier må bruke mer ressurser for å videreutvikle kvaliteten – ressurser som vi alternativt kan bruke på arbeidsinkludering i Larvik.

Styret besluttet derfor i august 2017 at vi skulle selge barnehagene til en kjøper som kunne tilby et større barnehagefaglig miljø. På den måten ønsket vi å sikre at iFokusbarnehagene kunne utvikle seg videre, og forbli attraktive barnehager. For oss som selskap var det ikke viktig om kjøperen ble Larvik kommune eller en privat barnehageaktør – men vi ønsket en kjøper som både ansatte og vi som eiere hadde tro på. Etter en lang prosess ble vi enige om salg av barnehagene til Larvik kommune – noe vi er fornøyd med. Vi tror dette er en klok beslutning av kommunen – både strategisk og økonomisk.

iFokusbarnehagene vil sammen med barnehagene til Larvik kommune ha ca 1 200 barn fordelt på 19 barnehager. Med et slikt antall barn og lokaliseringer har man et godt utgangspunkt for å skape en ideell barnehagestruktur for god og effektiv drift, samtidig som man har en størrelse som kan sikre tilstrekkelig med ressurser til videreutvikling.

Men hvorfor ikke bare overføre barnehagene til Larvik kommune uten at de måtte betale for dem?

iFokus er et aksjeselskap eiet 100% av Larvik kommune. Skal en eier kjøpe noe av sitt aksjeselskap så må man betale markedsverdi - det følger av Aksjeloven og gjelder for alle. Det som imidlertid er spesielt i vårt tilfelle er at iFokus er et aksjeselskap som har avtale med NAV om å være Tiltaksarrangør i Larvik. Det betyr at NAV kan kjøpe enkelte tjenester av oss uten å gå veien om anbud. For å få denne godkjennelsen så har imidlertid NAV satt visse forutsetninger til både vedtekter, kompetanse, organisering og økonomiske disposisjoner. Arbeids- og inkluderingsbedrifter i hele landet har derfor et utbytteforbud slik at penger som selskapet tjener skal bli i virksomheten.  Dersom kommunen hadde overtatt barnehagene vederlagsfritt - eller til under markedsverdi - ville dette bli å betrakte som et skjult utbytte, som det ikke er anledning til.

Pengene som Larvik kommune betaler for barnehagene vil derfor bli i iFokus for å utvikle tjenester til Larviksamfunnet, og kan ikke utbetales som utbytte tilbake til Larvik kommune. NAV, Larvik kommune som eier og styret i iFokus vil derfor fremover sammen legge en strategi for hvordan kapitalen i selskapet skal brukes på best mulig måte innenfor selskapets formål.

Vi ønsker Larvik kommune lykke til med utviklingen av de barnehagene, og er glad for at vi nå kan jobbe 100% med det som er vårt samfunnsoppdrag.