Høringsfristen til reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt er ute, og Berg A-lag lot seg høre innen fristen. Vi deler gjerne uttalelsen med ØPs lesere her:

Det er veldig viktig å være klar over hvilke verdier Sørskogen representerer. Som et lite, sterkt begrensa og fortetta område sør på Neset, tåler ikke dette området mer utbygging som begrenser det levende området. Med levende områder tenker vi på områder der naturen kan få utfolde seg, dyreliv og fugleliv kan finne ly, beskyttelse og føde, samtidig som vi mennesker kan utnytte området på en naturlig måte, uten at det går på bekostning av en bærekraftig utvikling.

Sørskogen er mye brukt året rundt, med sommeren som den store toppen. Larvik er en turistkommune, en av de aller største når det gjelder hytter for bruk om sommeren, og den aller største når det gjelder campingturister. Dette setter sine spor, på godt og vondt, men tida har nå kommet til at strand- og kystsone ikke kan ta imot de nye hyttefeltene som enkelte mener skal komme. For at ny fritidsbebyggelse skal aksepteres i Norge, må det sørges for å anskaffe tilsvarende natur som den natur som nedbygges.

Alle som aktivt bruker Sørskogen som turterreng, registrerer sjølsagt at det et betydelig antall hytter der. Nedbygginga skjedde fram til ca. 1990, og etter den tid har det i praksis vært stopp. Det vil derfor være en stor feil å slippe opp igjen, da det er naturlig å tenke at det er flere grunneiere i Sørskogen. Vi deler den som ønsker et lønnsomt salg av deler av sin eiendom. Mange sitter «på vent», og har forventning om en rettferdig fordeling ved godkjenning av områder i de framtidige kommuneplanene – sjøl om alle vet at dette ikke vil være en bærekraftig politikk.

Det som også kan registreres i Sørskogen er et aktivt dyreliv. Særlig rådyr og hare er vanlige, og rev og grevling kan en også støte på. Vi mener det er viktig at de lommene av skog som fortsatt eksisterer mellom hytteområdene må forbli stående som et mer fredet og rolig oppholdsområde for dyrene.

Det levende liv som Mølen, inkludert Sørskogen er kjent for, er det yrende fuglelivet det mest magiske. Allerede midt på 1970-tallet ble Mølen Ornitologiske Stasjon oppretta for å observere og registrere alle de millioner av trekkfugler som to ganger årlig kommer på besøk hit på sine lange ferder. Det registreres årlig godt over 200 ulike fuglearter her, og antall fugler kan regnes i millioner. En vesentlig grunn for trekkfuglenes «visitt» på Mølen er det naturmangfold som er der. I den tette kystvegetasjonen som er her, og også i det planlagte hytteområdet, kan trekkfuglene hente både mat og hvile før de fortsetter ferden videre. Det er derfor veldig viktig at slike naturområder ikke nedbygges.

Vi har i tilknytning til diskusjonen om den eventuelle videre hyttebyggingen også fått med oss at det eksisterer en flaggermus-stamme rett ved. Disse flaggermusene er observert ved flere anledninger, og må derfor betraktes som et påvist faktum. Vi vet at flaggermus er fredet i Norge, samtidig som flere arter står på «rødlista». Det må derfor være en klar forutsetning at denne flaggermusbestanden blir kartlagt dersom det videre skal utarbeides en detaljert reguleringsplan.

Hele området er unikt og representerer store naturverdier. Områdene som grenser mot naturreservatene utgjør viktige buffersoner for rødlista arter og naturmangfoldet generelt som trenger både reservatene og buffersonene for å eksistere. Berg A-lag mener at området må bevares så uberørt som mulig for fremtidige generasjoner. Vårt syn er i tråd med FNs bærekraftsmål 15.

Vår hovedkonklusjon i denne saken er at vårt nærmiljø, natur, mennesker, dyr, fugler og også det mikrolivet vi ikke kan se, ikke vil tåle de konsekvenser den planlagte hyttebyggingen i Sørskogen vil medføre. Det er viktig ikke å akseptere at naturen blir bygget ned trinn for trinn, slik at vi slippe det store bildet ut av syne.