Vi har igjen opplevd en tragisk trafikkulykke i Vestfold og Telemark hvor et ungt liv gikk tapt. Dermed har vi allerede i år mistet to mennesker i trafikken i vårt fylke. Også fjoråret ble dessverre preget av mange alvorlige trafikkulykker i fylket. Enhver slik ulykke er én for mye. Det nasjonale målet om en nullvisjon på antall drepte eller hardt skadde må derfor også være målet for trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark.

Norge har i mange år arbeidet målbevisst med trafikksikkerhet. Kombinasjon av gode nasjonale planer og føringer, og et godt samarbeid mellom de ulike trafikksikkerhetsaktørene, gjør Norge til et av verdens mest trafikksikre land.

Likevel kan vi ikke si oss fornøyd, og arbeidet for færre trafikkulykker, drepte og hardt skadde må fortsette. «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei» har satt et etappemål på veien mot å realisere «Nullvisjonen». Innen 2024 er målet maksimalt 500 drepte og hardt skadde i trafikken. I 2030 er samme mål 350. Det er fortsatt svært høye tall. Men det er mindre enn i dag.

Et av de viktige tiltakene i dette arbeidet er «Trafikksikker kommune». Dette arbeidet ble prioritert i de gamle Vestfold og Telemark fylker og arbeidet videreføres i det nye sammenslåtte fylket. Målet som ble satt var å få alle kommunene med på dette innen 2025. Jeg tror vi får det til i løpet av dette året. En av årsakene til denne positive utviklingen er at det nå er satt krav om at kommunene må ha en oppdatert og god trafikksikkerhetsplan og på vei til å bli trafikksikker kommune for å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler.

Med strenge krav fra nasjonale myndigheter til kommunene, ble det etter hvert selvfølgelig at også fylkene måtte oppfylle krav til trafikksikkerhet på alle nivå.

Vestfold var tidlig ute, og ble godkjent som trafikksikker fylkeskommune i 2019. Samme år startet Telemark opp prosessarbeidet. Umiddelbart etter sammenslåingen, nærmere bestemt i februar 2020, besluttet vi at Vestfold og Telemark skulle starte opp arbeidet med å bli trafikksikker fylkeskommune. 29. januar 2021 ble Vestfold og Telemark godkjent som trafikksikker fylkeskommune, som det første av dagens fylker.

Det å være en trafikksikker kommune eller fylkeskommune gir ingen garanti for at antall drepte og alvorlig trafikkskadde går ned. Er veien for glatt eller hastigheten for høy øker risikoen for ulykker uavhengig av hvilke planer som er lagt. Det legger imidlertid en viktig ramme for et mer systematisk arbeid med trafikksikkerhet i kommuner og fylkeskommune. Det er en del av det arbeidet som må gjøres for at «Nullvisjonen» skal bli til virkelighet, slik at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i Vestfold og Telemarks-trafikken.