Endelig kom signalet fra Jernbaneverket: Hensynet til trafikantene skal settes foran hensynet til sentrumsutvikling. Jernbanens hovedoppgave skal fortsatt være å frakte trafikantene fra der de er til dit de skal. Jeg har gjennom flere innlegg de siste to åra etterlyst en transportanalyse som viser nettopp det. For en investering i mangemilliardersklassen er følelser og synsing et dårlig beslutningsgrunnlag.

For Larviks del er situasjonen slik at 4/5-deler av befolkningen bor utenfor sentrum, og må bruke ett eller annet transportmiddel for å komme til en stasjon i sentrum. Samtidig er sentrum et av Larviks dårligst tilgjengelige områder, med trange og bratte gater og ingen muligheter for dagsparkering.

Det virker som om mange politikere ikke har tatt innover seg at en jernbanestasjon er en del av en trafikkterminal, hvor mange forskjellige transportmidler (tog, busser, drosjer, privatbiler, sykler) møtes. En slik terminal krever god tilgjengelighet og god plass. Sentrum har ingen av delene, og da må jeg jo spørre hva som er grunnlaget for å gå inn for en plassering av stasjonen her. Stasjonen vil nok tilføre sentrum trafikk, men det er i hovedsak pendlere som ikke har noe i sentrum å gjøre, som bare ønsker å komme hjem så fort som mulig. Det er nok svært få som tar TOGET til en by for å handle. (Reiser du til en annen by for å handle, gjelder det stort sett kapitalvarer, og da er det Elveveien som er Larviks største handlegate.)

Jernbaneverket ønsker seg kostnadseffektive stasjonsplasseringer, dvs alternativer som er rimelige, og som samtidig gir størst mulig trafikk med togene.  Da er ikke sentrum stedet. Ved en stasjonsplassering i sentrum vil trolig alle som bor øst for Lågen heller ta toget fra Sandefjord stasjon eller fra den planlagte pendlerstasjonen på Skoppum, når de skal retning Oslo. og jeg vil tro at 80-90 % av trafikantene skal i den retningen. En stasjon i sentrum vil følgelig få vesentlig dårligere trafikkgrunnlag enn en stasjon øst for sentrum.

Når jeg i flere avisinnlegg har gått inn for en plassering av stasjonen ved Elveveien, er det av følgende grunner:

■ Riktig i forhold til hovedtransportretningen: Tønsberg-Oslo. (Størst passasjergrunnlag.)

■ Grei adkomst og gode parkeringsmuligheter.

■ Ca. en milliard billigere enn å legge stasjonen i sentrum.

Larvik kommune er nå nødt til å komme med et tredje alternativ til stasjonsplassering, for å unngå at stasjonen havner nede ved havna, og for all framtid vil stenge for kontakten mellom byen og sjøen. Ved å tviholde på sentrumsplassering, vil en miste muligheten til å påvirke prosessen videre.

Bergeløkka, som av noen har vært pekt på som et tredje alternativ, ligger feil i forhold til hovedtransportretningen, og vil få mindre trafikkgrunnlag enn Elveveien. En stasjon der vil dessuten bli vesentlig mer komplisert, konfliktfylt og dyrere å bygge ut enn Elveveien.

Jernbaneverket har grunnlagsmateriale og kompetanse for å kunne finne ut hvor en tunnel under Larvik by bør gå for å gjøre minst mulig skade og koste minst mulig. Der hvor denne tunnelen munner ut ved Lågen, plasserer vi stasjonen. Hvis det blir et sted mellom brannstasjonen og Findus, slipper vi å rive et eneste hus, og grunnerstatningene blir minimale i forhold til sentrum. Det vil bli store mengder tunnelmasser, og her kan faktisk mye av tunnelmassene tippes rett utenfor tunnelen og danne grunnlag for terminal og parkeringsplasser. Selve stasjonen kan gjerne legges inn i fjellet.

Elveveien er det mest framtidsretta alternativet for å anlegge en persontransporttermnal i Larvik. Her er det arealer for framtidig ekspansjon. (Jeg har hørt at det er lagt inn muligheter for å utvide Elveveien til fire felt.) En stasjon i sentrum vil være inneklemt uten utvidelsesmuligheter i det hele tatt.