Her svarer pasient og brukerombudet i Vestfold på spørsmål fra pasient.

Spørsmål: Jeg var nylig innlagt på sykehus med smerter i underlivet. Ved undersøkelser ble det klart at jeg hadde en cyste. Cysten ble operert bort. I ettertid har jeg forstått at det var flere alternative behandlingsmåter til den problematikken jeg hadde. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde ønsket det aktuelle inngrepet dersom jeg hadde fått god informasjon om de ulike behandlingsvalg. Som pasient bør jeg jo forespørres, ikke sant? Jeg ble for øvrig behandlet på en god og omsorgsfull måte på sykehuset, men ønsker å klage på at det ble foretatt et inngrep uten min medvirkning. Hvor skal jeg klage? Hvor skal jeg adressere mine erfaringer? Jeg er opptatt av at ikke andre skal få den samme opplevelsen av ikke bli tatt med på råd.

Ombudet svarer: Utgangspunktet er at du som pasient har rett til å få informasjon. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2, første ledd, skal pasienten «ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.»

Videre fremgår det av samme lovs § 3–1 at «pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, og (…) rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.»

Dersom det dreier seg om akutt behandling, vil situasjonen kunne være en annen. Det du imidlertid ønsker svar på er hvor du kan klage, eller hvor du skal adressere din manglende tilfredshet.

Du kan sende en skriftlig klage eller tilbakemelding direkte til sykehuset, med en beskrivelse av dine erfaring og be om sykehuset kommentarer. På den måten vil sykehuset få kjennskap til dine brukererfaringer, få anledning til å vurdere om det aktuelle er utslag av en enkelthendelse eller systemet, som bør følges opp internt. Du kan også be om et møte med sykehuset og samtale om dette.

Noen saker er av så alvorlig karakter at tilsynsmyndigheten (tidligere fylkesmannen og fra 01.01.2021 med nytt navn, statsforvalteren) skal/bør få informasjon om saken. Da vil statsforvalteren selv vurdere hva de vil gjøre med den. Som pasient kan du også be statsforvalteren å vurdere om det i den aktuelle saken foreligger lovbrudd, brudd på plikter som sykehuset har overfor deg som pasient, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7–4. Dette omtales som hendelsesbasert tilsyn. På den måten kan tilsynsmyndigheten vurdere om den gitte behandlingen har vært i samsvar med lover og regler. Denne rettigheten benyttes av mange og oppleves som viktig.

For tiden er imidlertid denne rettigheten noe innskrenket som følge av en midlertidig bestemmelse som ble gitt under koronaepidemien, se https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/om-tilsynssaker/midlertidige-retningslinjer-for-fylkesmannens-handtering-av-tilsynssaker-i-helse--og-omsorgstjenesten-under-koronapandemien/

Som ombud bekymrer det oss at muligheten til å få sin sak vurdert av statsforvalteren for tiden er innskrenket. Vi vil følge nøye med på hvordan dette erfares. Dette betyr at med færre vurderinger fra statsforvalteren, vil det ansvar som uansett påhviler behandlingsstedet jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 bli svært viktig.

Ditt spørsmål refererer seg til behandling på sykehus, men dette vil også gjelde dersom du ikke er tilfreds med behandlingen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behandlingsstedet må uansett imøtekomme klager og tilbakemeldinger på en hensiktsmessig måte og rette opp eventuell uheldig praktisering.