Jeg er stolt av å få arbeide med elever og kollegaer hver dag. Elever med alle sine gleder, sorger, historier, ressurser, ulikheter og utfordringer. Lærere som brenner for elevene sine, som vet at gode relasjoner er avgjørende for å bygge et trygt og godt læringsmiljø. Relasjoner som bygges i hvert møte, i klasserommet, i friminutt, i leken og i samtalene. Lærere som hver dag går på jobb for at hvert barn skal bli sett, skal lære og utvikle seg til å bli trygge og gode voksne. Lærere som tilrettelegger for god sosial ferdighetstrening i naturlige situasjoner, som trener ekstra sosiale ferdigheter med de elevene som har behov for det.

Mobbing i larvikskolen

Gjennom flere år har Larvik utpekt seg i negativ ende av mobbeskalaen, og i år – som i fjor – setter ØP søkelyset på saken.
Ta kontakt med en av ØPs journalister dersom du har tips i saken: Håvard: hw@op.no – 944 83 333, eller Erik: ew@op.no – 920 43 374.

Hvor viktig er det ikke at elever som strever i det sosiale samspillet nettopp også trenes i sosiale ferdigheter for å lykkes i samhandling med andre elever? Elever som bl.a. kan kjenne igjen egne følelser, uttrykke disse, mestre eget sinne, ta hensyn, be om lov og vente på tur. Lærere som ser elevens ulikheter, og derfor tilrettelegger for størst mulig sjanse for at alle skal kjenne på mestringsopplevelser. Lærer som samarbeider, som reflekterer over egen påvirkning på alle elevers læring, som bygger relasjoner til foreldre og som tar ulike valg for at alle skal bli møtt med rettferdighet.

På Fagerli skole ønsker vi å bygge vår praksis på verdiene Respekt – Omsorg – Ansvar. Vi jobber ut ifra læreplanverkets verdier og prinsipper, vi jobber kontinuerlig for å omsette «Kvalitet i Larvikskolen» til den beste kvaliteten i klasserommet. Vi jobber for at våre elever skal ha best mulig læringsmiljø, vi jobber systematisk med dette hver eneste dag.

Hvert år gjennomføres elevundersøkelsen i Norge. Denne brukes som en (av flere) kartlegging i skolens arbeid med læringsmiljø. I denne kartleggingen fremkommer skolens mobbetall. Skolen jobber for nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Det forebyggende arbeidet og oppfølgingen av resultatene arbeides med blant lærerne, i elevrådet, i FAU, SU, SMU og med enkeltfamilier. I avisa kommer det fram ulike beskrivelser om hvordan skolen jobber med læringsmiljø og mobbetall.

Så nå er jeg provosert, kjenner det i magen, det koker i hodet. Jeg er provosert og sint over disse fremstillingene, uten at den helhetlige skolehverdagen beskrives bedre. Ting blir ikke satt i sammenheng, og jeg mener at skolens arbeid med læringsmiljø blir beskrevet feil. Jeg blir sint fordi leserne i avisa vil kunne gjøre seg opp sin mening om hvordan læreren og skolen jobber med læringsmiljø, uten en grundig og korrekt fremstilling – og for at arbeidet skolen gjør ofte blir beskrevet ensidig negativt. Dette skaper ikke stolthet.

Hva gjør det med et barn å vite at det hver dag skal gå til en skole som blir beskrevet og omtalt så negativt?

Ja, det er mobbing i Larvik-skolen. Det er utrolig vondt å vite, og dette skal ingen behøve å oppleve. Vi har elever som føler seg mobbet, krenket og ertet – det er jeg IKKE stolt av. Ja, skolen jobber systematisk, både forebyggende, i avdekking og i oppfølging. Ja, skolens tiltak vil ikke alltid møte utfordringene godt nok. Vi samarbeider tett med foreldre, PPT, helsesykepleiere, mobbeombud, Statsforvalter og andre ressurser i kommunen for at alle elever skal ha det trygt og godt. Ja, det kan også skje at vi ikke forstår eleven eller foreldrene godt nok.

Jeg er lidenskapelig opptatt av å bygge gode læringsmiljøer for elevene våre. Det er så mange faktorer som påvirker hvor godt vi får til dette arbeidet. Disse faktorene finnes i våre ressurser i skolen, i meg som rektor, i våre rammer, i våre styringsdokumenter, i foreldrene, i elevene, i kulturen vår, i byen vår – i oss alle. Det er så sammensatt. Jeg vil ikke gå dypt inn i alle faktorene her, men ønsker dere skal vite at å bygge gode læringsmiljø, påvirkes av alt og alle.

Jeg er stolt, og det gjør noe med meg hver dag jeg går på jobb. Jeg er stolt av elevene, foreldre, lærerne og ledelsen. Dette gjør at jeg ønsker, hver dag, at vi skal bli bedre. Jeg vil gjøre den ekstra innsatsen for barna våre. Det vi er stolte av, vil vi ta vare på – jeg oppfordrer dere alle til å være med på å bygge stoltheten rundt barna våre, ta ansvar og være gode rollemodeller i språk og handling.