Tilbudsforbedringene på Vestfoldbanen har blitt tatt godt imot av de reisende. I løpet av de siste fem årene har utbygging av ny infrastruktur gjennom Holmestrand og mellom Larvik og Porsgrunn vært viktig for at stadig flere reisende valgte å ta Intercitytogene på Vestfoldbanen, i hvert fall fram til pandemien rammet landet. I 2025 vil utbyggingen fram til Tønsberg stå ferdig. Det gir 10–14 minutter kortere reisetid inn mot Oslo og to tog i timen i grunnrute fra Tønsberg. Det blir mulighet for kvartersfrekvens etter hvert som behovet øker.

InterCity-utbyggingen på Østlandet har vært den største samferdselssatsingen i Norge de siste årene. I perioden 2014–2021 har det vært investert om lag 13,5 milliarder kroner på utbygging av Vestfoldbanen. I Nasjonal transportplan 2022–2033 legger regjeringen opp til at InterCity-utbyggingen fortsatt skal være den største satsingen. På Vestfoldbanen alene vil regjeringen satse 24 milliarder kroner de kommende årene.

Men selv om InterCity-satsingen fortsatt skal være størst, mener vi at dagens InterCity-strekninger ikke kan bygges ut i tråd med de milepælene som tidligere har vært lagt til grunn. Årsaken er at utbyggingsprosjektene generelt har vært fått store kostnadsøkninger. Det betyr at vi i første omgang går bort fra planene om sammenhengende dobbeltspor til Skien, Lillehammer og Halden. Dette ville kostet ytterligere om lag 130 milliarder kroner.

Regjeringen er likevel opptatt av å gi de reisende et så godt togtilbud som mulig – til en fornuftig pris. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har derfor foreslått et optimalisert InterCity-konsept. I tråd med dette prioriterer regjeringen anleggsstart for dobbeltsporprosjektet Stokke-Sandefjord i første seksårsperiode.

Når utbyggingen står ferdig, blir det to tog i timen mellom Oslo og Skien, mot ett tog i grunnrute i dag. De reisende til og fra Skien får da et rutetilbud som er dobbelt så bra til en tredjedel av prisen for full utbygging. Reisetiden mellom Oslo og Skien blir i alt 15–20 minutter kortere enn i dag.

Veldig mange av passasjerene fra stasjonene mellom Tønsberg og Skien reiser for øvrig til og fra stasjoner i hovedstadsområdet. Disse reisende får da et bedre togtilbud etter hvert som prosjektene til Tønsberg er ferdig bygd.

Jeg erkjenner at særlig Larvik, Porsgrunn og Skien nå har blitt satt i en vanskelig situasjon. For eksempel har det blitt planlagt ny stasjon i Larvik som vi ikke kan love at blir bygget de neste 12 årene. I ny NTP går vi derfor inn for å arbeide videre med planavklaringer i byområdene, slik at det blir mulig å realisere en fornuftig byutvikling lokalt. Bane NOR har satt ned en egen gruppe som skal arbeide med dette i de aktuelle InterCity-byene.

Jeg mener vi har lagt fram en ambisiøs, men også realistisk NTP. Vi skal fortsatt ha en offensiv satsing på jernbane og InterCity-utbygging, men den må være gjennomførbar og ha en troverdig plan i bunn. Vårt budskap i denne NTP-en er at vi vil satse mer enn våre forgjengere, men vi lover mindre. Det er troverdig.