Larvik kommune står foran en stor investering innenfor offentlig kollektivtransport. Dette vil bidra til å binde Larvik kommune tettere sammen med byer og kollektivknutepunkt både vestover og retning Oslo. Myndighetene har satt som betingelse for å bevilge penger at jernbanestasjonen skal ligge «sentrumsnært».

KrF ønsker en stasjonsplassering i Indre Havn. Vi mener dette er fremtidsrettet med tanke på utvikling av arbeidsplasser rundt en ny jernbanestasjon, bevaring av torg og sentrumsfunksjoner, samtidig som en jernbanestasjon i Indre havn vil binde sammen sjøområdet og byen forøvrig. Tilstrekkelig med parkeringsplasser er en forutsetning for at jernbanen skal være et alternativ også for de som bor utenfor gang- og sykkelavstand.

Rådmannen sier i sin utredning:

«Sammen med Kongegataalternativet som berører næringsliv og handel i sentrum vil jernbaneprosjektet ramme kommunens næringsliv og sysselsetting bredt. Rådmannen er bekymret for om Larviksamfunnet er robust nok til å håndtere den samlede samfunnsmessige virkningen av dette, og har derfor innstilt på Verningenkorridoren som en mer forutsigbar løsning som i liten grad berører næringsliv og arbeidsplasser».

Rådmannen sier indirekte gjennom dette, at en stasjonsplassering i Kongegata kan ha en samfunnsmessig belastning som er større enn hva Larviks samfunnet er istand til å tåle. De samme signaler er gitt fra handelsstanden i Larvik. Man frykter konsekvensene for butikker og næringsliv etter flere år med byggeaktivitet. Dersom sentrum ytterligere trekkes ned mot Indre Havn, noe som automatisk vil skje gjennom etablering av Grandkvartalet, kan man sitte igjen med et sentrum «tomt for næring og handel», men med en ny jernbanestasjon. 

For å redusere total belastning på næringslivet i Larvik kommune, anbefaler rådmannen Verningen korridoren.  Dette på tross av senere utredninger som viser at steinindustri og annen industri vil bli lite berørt om Stålåker øst velges. Med andre ord skal befolkningen på Verningen ta støyten for merbelastningen en stasjon i Kongegata påfører næringslivet i sentrum. 

Vi ser at det vil bli konsekvenser for landbruket om Stålåker øst velges. Totalt sett berøres 250 dekar (fulldyrka jord), men det samme arealet tas i bruk om Verningen korridoren velges. I tillegg beslaglegger Verningen korridoren mer matjord (dyrkbar jord) og mer enn det dobbelte i skogareal. Verningen korridoren beslaglegger totalt 470 dekar landbruksareal, mens tilsvarende for Stålåker øst er 350 dekar.

Valg av Indre Havn og Stålåker øst alternativet vil i henhold til økonomiske beregninger spare samfunnet for flere hundre millioner kroner og øke sannsynligheten for en hurtigere realisering av ny jernbane gjennom Larvik.